Admitere Academia de Poliție 2023. Tot ce trebuie să știi despre examenul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Resurse și informații esențiale pentru reușita ta la examen.

Admitere la Academia de Poliție

Până la examenul de admitere la Academia de Poliție au mai rămas:

  

Date de contact – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Adresă: Strada Privighetorilor nr. 1- 3, sector 1, București, cod poștal: 014031

Telefon: 021 317 5517

Email: secretar (at) academiadepolitie.ro

www.academiadepolitie.ro

Locurile disponibile la admitere – Academia de Poliție, sesiunea 2023, toate specialitățile, studii de licență

FacultateDomeniu de licențăProgram de studii universitare de licențăSpecialitateaForma de învățământDurata studiilorNr. locuri
Facultatea de PolițieȘtiințe militare, informații și ordine publicăOrdine și siguranță publicăpolițieIF3 ani300
Facultatea de PolițieȘtiințe militare, informații și ordine publicăOrdine și siguranță publicăpoliție de frontierăIF3 ani70
Facultatea de PolițieȘtiințe militare, informații și ordine publicăOrdine și siguranță publicăjandarmiIF3 ani60
Facultatea de PolițieȘtiințe militare, informații și ordine publicăOrdine și siguranță publicăpoliție, poliție de frontieră, jandarmiIFR4 ani50
Facultatea de Poliție Dreptpoliție, poliție de frontieră, jandarmiIF4 ani125
Facultatea de PolițieDreptpoliție, poliție de frontieră, jandarmiID4 ani100
Facultatea de Poliție Drept poliție, poliție de frontieră, jandarmiIF4 ani50
TOTAL GENERAL755
 • IF – învățământ cu frecvență (la zi)
 • IFR – învățământ cu frecvență redusă
 • ID – Învățământ la distanță

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA ACADEMIA DE POLIȚIE – PSU LICENȚĂ – 2023

Art. 1 –

(1) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” (denumită în continuare Academia) organizează concurs de admitere în ciclul de studii universitare de licență la Facultatea de
Poliţie şi Facultatea de Pompieri, în conformitate cu prezentul Regulament, structurat potrivit criteriilor generale privind admiterea în învățământul universitar de licență, elaborate de
Ministerul Educației și completate cu cele specifice stabilite și aprobate de către Senatul Universitar al Academiei de Poliție, luând în considerare prevederile legislației în vigoare.


(2) Cadrul normativ aplicabil este următorul:

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.360/2002 privind statutul polițistului cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională;
 • O.U.G. nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” din cadrul M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.Ed. nr. 5242/2022 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat naţional – 2023;
 • Ordinul M.Ed. nr. 3102/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;
 • Ordinul M.A.I 48/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020
 • Ordinul M.A.I. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 35/13.03.2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 108/14.07.2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihosociologie în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Dispoziţia-cadru nr. II/17953/2019 a Directorului General al D.G.M.R.U. privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., cu modificările și completările ulterioare.
 • Procedura de sistem cod PS-MAI-DGMRU-36 privind organizarea și desfășurarea probei de evaluare a performanței fizice la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru structurile de poliție și militare ale M.A.I. precum și pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu polițiști și cadre militare”, (nr. 270983 din 10.12.2019)

Art. 2 –

În Academie concursul de admitere se organizează pe facultăţi:


a) Facultatea de Poliţie: în domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile),
învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă; în domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă;


b) Facultatea de Pompieri: în domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-Pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă;


Art. 3 –

(1) Numărul de locuri scoase la concurs în anul 2023 va fi publicat pe pagina web a Academiei, la data aprobării prin Hotărâre a Guvernului, conform legii.


(2) Candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naționale recunoscute de Ministerul Educaţiei (denumit în continuare M.Ed.) la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile la care se înscriu, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” și, după caz, „promovat” (au îndeplinit baremul minimal de promovare), la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.


(3) Candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.Ed. beneficiază de dreptul de a se
înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” și, după caz, „promovat” (au îndeplinit baremul minimal de promovare), la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.


(4) Copiii polițiștilor/personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații sau copiii militarilor invalizi și a civililor invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” și, după caz, „promovat” (au îndeplinit baremul minimal de promovare), la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.


(5) Pentru locurile alocate distinct candidaţilor din alte ţări, admiterea se face în condiţiile art. 206 din cadrul Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.


(6) Numărul locurilor scoase la concurs va fi comunicat pe pagina de web a Academiei de Poliție și poate suferi diminuări ca urmare a aplicării prevederilor alin.(2)-(5).


Art. 4 –

Perioadele de desfăşurare a concursului de admitere sunt cele prevăzute în Anexele nr. 1 și nr. 2 din cadrul prezentului Regulament.


Art. 5 –

Concursul de admitere se susţine în limba română, cu excepţia probei de evaluare a cunoştinţelor la una dintre limbile străine (limba engleză, limba franceză, limba germană, limba spaniolă, limba rusă).

Art. 6 –

(1) La concursul de admitere la forma de învăţământ cu frecvenţă, programele de studii „Drept”, „Ordine şi siguranţă publică” şi „Instalaţii pentru construcţii – Pompieri”, pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul M.Ed., care îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de legislația în vigoare.


(2) Pentru specializările „Drept”, „Ordine şi siguranţă publică” şi „Instalaţii pentru construcţii – Pompieri”, candidaţii pot participa la concursul de admitere la o singură specializare/program de studii universitare de licență din cadrul unei singure facultăți.


Art. 7 –

La concursul de admitere la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie, pot participa agenţii/ subofiţerii/ maiştrii militari din M.A.I., care îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare potrivit art. 6, alin. (8) din Anexa nr. 2 la OMAI nr. 140/2016, respectiv art. 7 alin. (3) din Anexa nr. 2 la OMAI nr. 177/2016.


Art. 8 –

(1) Recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere se realizează de către unităţile/ compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare stabilite prin Dispoziţia-cadru nr. II/17953/2019 a Directorului General al D.G.M.R.U. privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., cu modificările și completările ulterioare.


(2) Pentru specialitatea „Penitenciare” (beneficiar – Ministerul Justiţiei) recrutarea candidaţilor serealizează de structurile de resurse umane ale unităţilor penitenciare din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.


(3) Pentru alți beneficiari, recrutarea candidaţilor se realizează, potrivit protocoalelor încheiate

Art. 9 –

(1) Candidaţii depun documentele solicitate pentru constituirea dosarului de recrutare la unităţile care desfăşoară activităţi de recrutare şi vor menţine legătura cu acestea, pentru a se informa cu privire la data şi locul unde se va susţine evaluarea psihologică.


(2) Aspectele procedurale privind organizarea și defășurarea recrutării vor fi stabilite prin dispoziție a Directorului-general al DGMRU, document ce se va publica pe paginile de internet ale MAI, ale Academiei de Poliție ”Alexandru Iona Cuza”, respectiv ale unităților de recrutare.


Art. 10 –

Dosarele de recrutare ale candidaților se constituie în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 și Ordinului M.A.I. nr. 177/2016, ambele cu modificările și
completările ulterioare.


Art. 11 –

(1) Pentru fiecare candidat la învăţământul cu frecvenţă, unitatea care a efectuat recrutarea va trimite la Academie în format scanat următoarele documente:
a) cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la Secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare;
b) documentele care atestă absolvirea studiilor liceale, astfel:
I-pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2023 – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii
certificate pentru conformitate cu originalul sau copii legalizate;
II-pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţia anului 2023 – adeverință de promovare,;
III-pentru candidaţii care au absolvit, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), studii liceale în afara României, în promoţiile anterioare anului 2023:
a) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.Ed. (copie certificată cu originalul de către funcţionarul competent/copie
legalizată);
b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.


(2) În cazul candidaților cărora li se aplică prevederile art. 3 alin (2) – (6) din prezentul Regulament, dosarele vor fi transmise în format tipărit și vor cuprinde, în afara documentelor prevăzute la alin. (1), și următoarele:
a) adeverința medicală eliberată de medicul de familie și consimțământul informat, conform anexelor nr. 2 și 3 la OMAI nr. 105/2020;
b) copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);
c) copie după certificatul de naştere;
d) copie după certificatul de căsătorie, pentru candidații care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;
e) avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele evaluării psihologice s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
f) cazierul judiciar al candidatului/extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului;
g) o fotografie color 9/12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia);
h) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; i) documentele doveditoare obținerii distincțiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (3) din
Regulament.


(3) La dosarul de recrutare se vor depune copii ale documentelor solicitate la alin. (1) și alin. (2), certificate pentru conformitate și semnate atât de către persoana desemnată cât și de către candidat. Copiile certificate pentru conformitate cu originalul se realizează doar după originalul documentelor, nu și după copiile legalizate, care se depun în original.


Art. 12 –

În cazul candidaţilor înscriși pe locuri distincte (rromi, maghiari, alte minorităţi naţionale etc.) sau în situația absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de
protecție socială, dosarul de recrutare va conține, suplimentar, şi documentele, în original, care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare pe aceste locuri, solicitate potrivit prevederilor legale incidente, precum și prin dispozițiile prezentului Regulament.


Art. 13 –

În urma aprobării de către ministrul afacerilor interne a solicitărilor beneficiarilor OMAI nr. 35/2014 şi OMAI nr. 108/2014, OMAI 48/2021aceştia vor depune
suplimentar, în fotocopie, la dosarul de recrutare, şi documentele solicitate de actele normative menţionate.


Art. 14 –

(1) Pentru fiecare candidat la învăţământul cu frecvenţă redusă, unitatea care a efectuat recrutarea va trimite, la Academie, în format scanat, următoarele documente:

 • cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la Secretariatul unităţii de recrutare;
 • diploma de bacalaureat și foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea/ copii legalizate;


(2) La dosarul de recrutare se vor depune copii ale documentelor solicitate la alin. (1), certificate pentru conformitate și semnate de către persoana desemnată și de către candidat Copiile certificate pentru conformitate cu originalul se realizează doar după originalul documentelor, nu și după copiile legalizate, care se depun în original.


(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dosarele candidaţilor recrutaţi de structurile de resurse umane din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române sunt centralizate la nivel de Inspectorat General, și ulterior trimise la Academie.


Art. 15 –

(1) La Academie se vor trimite numai dosarele/ documentele scanate ale candidaţilor declaraţi „Apt” din punct de vedere psihologic, respectiv cei care potrivit adeverinței medicale eliberate de către medicul de familie ”pot participa la concursul de admitere”.


(2) Unitățile teritoriale care efectuează recrutarea desemnează persoana de contact care menține legătura cu Academia, și vor transmite datele de identificare ale acesteia (nume, prenume telefon/fax/email) în vederea eficientizării procesului de comunicare.


Art. 16 –

(1) Unităţile de recrutare introduc și prelucrează datele cu caracter personal ale candidaţilor în sistemul informatic – e-Management Resurse Umane – Modul unic admitere şcoli
– e-Admitere, conform cererii de înscriere, astfel încât datele prelucrate în sistemul informatic să corespundă cu datele din cererile de înscriere ale candidaților și cu datele transmise în tabelele nominale.


(2) În cazul candidaţilor de la învăţământul cu frecvenţă redusă, datele se introduc și se prelucrează separat.


(3) Unităţile de recrutare trimit la Academie – Serviciul Management Resurse Umane, în termen de 2 zile de la data primirii rezultatelor la evaluarea psihologică, în format electronic, tabelul nominal cuprinzând candidații care au depus dosarul de recrutare în volum complet însoțit de către o copie în format scanat (pe email) a cererii de înscriere a diplomei de bacalaureat/ adeverință eliberată de liceu (în cazul în care nu i s-a eliberat diploma de bacalaureat, în care se menționeză media generală de la bacalaureat) și a foii matricole a studiilor liceale.


(4) Opţiunea candidatului, consemnată în Cererea-tip de înscriere la concurs şi transmisă Academiei de către unitatea care a efectuat recrutarea, în tabelul nominal cu datele candidaţilor recrutaţi, nu poate fi modificată.


(5) Documentele în format scanat prevăzute în prezenta secțiune se transmit până la data de 30.07.2023 la adresa de email: smru@academiadepolitie.ro într-o arhivă cu numele candidatului iar dimensiunea acesteia nu trebuie să depășească dimensiunea de 20 MB.


Art. 17 –

Prezentarea de înscrisuri false atrage eliminarea din concurs a candidatului sau după caz pierderea locului obţinut prin fraudă precum şi răspunderea acestuia conform legii.

Art. 18 –

(1) În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 450 lei.


(2) Taxa de înscriere la concursul de admitere se achită în contul de venituri al Academiei de Poliție “Al.I.Cuza” (CF 4266472), deschis la Trezoreria Sector 1 București (cont IBAN:
RO35TREZ70120F330500XXXX), după depunerea documentelor de înscriere și exclusiv online (respectiv virament bancar, transfer online etc.), în perioada 20.07.2023-27.07.2023 (data operațiunii bancare) sau ulterior declarării ”apt” psihologic, până cel mai târziu la 28.07.2023 (data operațiunii bancare).

Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau după caz, actul care defineşte termenul
1.Plată on-lineun set de proceduri convenite între un utilizator de servicii de plată
și un furnizor de servicii de plată, care permit transferul fondurilor
de la plătitor la beneficiar
2.Ordinul de platăreprezintă modalitatea cea mai simplă de efectuare a unei plăţi,
respectiv încasări, constând din transmiterea unei sume de la
persoana/entitatea care efectuează plata către cea care primeşte
suma respectivă.
3.Internet Bankingserviciu bazat pe tehnologia Internet care permite consumatorului
accesul de la distanţă pentru realizarea de operaţiuni bancare(3)Achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere se realizează în conformitate cu precizările publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliție la secțiunea „Admitere”.


(4) Explicația pe documentul de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere va include în mod obligatoriu următoarele informații:

 • CNP candidat;
 • Codul unic de identificare atribuit candidatului.

(5) Candidații declarați apt psihologic vor face dovada plății taxei în perioada constituirii dosarului de recrutare. După încheierea perioadei de recrutare, până cel târziu la data de 28.07.2023 (data operațiunii bancare), candidații care nu au făcut dovada plății taxei de înscriere nu vor putea fi înscriși la concursul de admitere. În situații excepționale, generate de eventuale riscuri ce privesc decontările interbancare, operațiunile de plată se pot corecta până cel târziu la data de 31.07.2023 – data operațiunii bancare.


(6) Sunt scutiţi de plata taxei candidaţii aflaţi într-una din situaţiile enumerate mai jos:

 • orfanii de unul sau de ambii părinţi;
 • cei care provin din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi;
 • copiii personalului M.A.I., în activitate/ pensionat/ decedat;
 • copiii personalului M.Ap.N., în activitate/ pensionat decedat (numai pentru candidaţii
 • recrutați și selecționați de către M.Ap.N.);
 • cei care sunt absolvenți ai colegiilor militare din rețeaua M.Ap.N (numai pentru
 • candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.);
 • copiii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a
 • Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la
 • specializarea Penitenciare);
 • candidații proveniți din sistemul de protecție socială.


(7) Prevederile alin. (6) nu sunt aplicabile şi candidaţilor pentru învăţământul cu frecvenţă redusă, care nu beneficiază de scutire de plată a taxelor prevăzute de prezentul Regulament.


(8) Solicitările de scutire de taxă pe baza documentelor justificative, vor fi transmise în format scanat .pdf de către candidat la adresa de e-mail admitere@academiadepolitie.ro până la data de 17.07.2023. Dimensiunea fișierului transmis nu trebuie să depășească 20 MB.


(9)Aprobarea sau respingerea scutirii de taxă va fi acordată în scris de către Academie, până la data de 20.07.2023.


(10) Decizia Academiei de aprobare/ respingere a scutirii de taxă se va transmite individual candidatului pe adresa de e-mail a acestuia, utilizând codul unic de identificare atribuit. Candidatul căruia i s-a respins cererea de scutire poate completa cu documente justificative până la data de 24.07.2023, situație în care i se va răspunde în condițiile prevăzute la alin. (10) până la data de 26.07.2023 sau poate face plata taxei cu obligația respectării termenului de efectuare a plății, până la data de 27.07.2023 (data operațiunii bancare).


Art. 19 –

Actele doveditoare scutirii de taxă pentru copiii personalului MAI/ANP, după caz, sunt:


a) pentru candidații orfani de unul sau ambii părinţi – certificatele de deces ale părinţilor şi certificatul de naştere al candidatului –fotocopie vizată pentru conformitate cu originalul;
b) pentru candidații care provin din sistemul de protecție socială – documentele specifice din care reiese situaţia în care se află –fotocopie vizată pentru conformitate cu originalul;
c) pentru copiii personalului didactic sau didactic auxiliar în activitate, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi care au activat în sistemul de învăţământ – adeverinţă în care se precizează calitatea/ fosta calitate de personal didactic, personal didactic auxiliar sau personal didactic de conducere, îndrumare şi control a părintelui, ţinând cont de prevederile art. 277 din Legea nr. 1/2011;
d) pentru copiii personalului M.A.I./ M.Ap.N – pentru candidații recrutați și selecționați de M.Ap.N, în activitate sau pensionat:

 • pentru personalul în activitate – adeverinţă în care se precizează calitatea părintelui în cadrul M.A.I./ M.Ap.N – pentru candidații recrutați și selecționați de M.Ap.N;
 • pentru personalul pensionat – talon de pensie al părintelui eliberat de Casa de Pensii Sectorială a M.A.I./ M.Ap.N – pentru candidații recrutați și selecționați de M.Ap.N, –
  fotocopie vizată pentru conformitate cu originalul, unul din ultimele două luni anterioareperioadei de înscriere/recrutare;
 • pentru personalul decedat – adeverinţă în care se precizează calitatea pe care a avut-o cadrul M.A.I./ M.Ap.N – pentru candidații recrutați și selecționați de M.Ap.N, şi
  certificatul de deces al părintelui – fotocopie vizată pentru conformitate cu originalul;


e) pentru copiii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare):

 • pentru personalul în activitate – adeverinţă în care se precizează calitatea părintelui în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
 • pentru personalul pensionat – talon de pensie al părintelui eliberat de Casa de Pensii – – fotocopie vizată pentru conformitate cu originalul, unul din ultimele două luni anterioare perioadei de înscriere/recrutare;
 • pentru personalul decedat – adeverinţă în care se precizează calitatea pe care a avut-o cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi certificatul de deces al părintelui – fotocopie vizată pentru conformitate cu originalul.

Art. 20 –

(1) Adeverințele trebuie să respecte prevederile O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și
locale, cu modificările și completările ulterioare.


(2) Precizări privind conţinutul şi forma adeverinţelor:
a) adeverinţa se primeşte la înscriere doar în original, nu se acceptă fotocopie, fax sau e-mail;
b) documentul trebuie să fie eliberat cu maxim 60 zile înainte de data recrutării (recomandăm ca data să fie ulterioară celei de 10 iunie 2023);
c) în document să se precizeze scopul pentru care a fost eliberat, respectiv înscrierea la concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, Sesiunea iulieseptembrie 2023;
d) să conţină pe lângă numele şi prenumele părintelui, numele şi prenumele candidatului care va utiliza adeverinţa la înscriere, după caz;
e) în situaţia în care candidatul nu are acelaşi nume cu părintele căruia i s-a eliberat adeverinţa, să fie ataşate documente din care să reiasă că este fiul/ fiica titularului/titularei
adeverinţei;
f) adeverința trebuie să fie însoțită, dacă este cazul, de documentele invocate în cuprinsul acesteia.


Art. 21

– Taxa de înscriere la concurs nu se restituie.

Art. 22 –

Înscrierea unui candidat la concursul de admitere este condiţionată de primirea de către Academie a documentelor în formatul prevăzut de Regulament și de confirmarea încasării taxei de înscriere sau, după caz, aprobarea scutirii de taxă.


Art. 23 –

Lista candidaților a căror înscriere a fost validată se publică pe site-ul oficial și la avizierul Academiei / centrelor zonale, conform calendarului privind etapele organizării și desfășurării concursului de admitere.

Art. 24 – (1) Concursul de admitere se desfăşoară în următoarele etape:
a. Etapa I – Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice;
b. Etapa a II-a – Proba de evaluare a cunoştinţelor;
c. Etapa a III-a – Examinarea medicală.
(2) Probele de concurs din cadrul etapelor I și a II-a se susțin în centrele zonale de selecție,
potrivit repartiției și planificării corespunzătoare.
(3) Repartizarea și planificarea pentru susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței
fizice precum și pentru proba de evaluare a cunoştinţelor se realizează de către Academie și sunt
aduse la cunoștința candidaților în timp util prin postarea pe site-ul oficial al Academiei,
www.academiadepolitie.ro, precum și al celorlalte centre zonale de selecție.
(4) În vederea susținerilor probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de
identitate/ pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul
sportiv necesar.

Art. 25 – Pentru susţinerea probei de evaluare a performanței fizice, candidaţii se vor
prezenta în locațiile stabilite și comunicate conform graficului de concurs, cu cartea de identitate/
pașaport, cu echipamentul sportiv necesar și cu cel puțin o oră înainte de începerea probei.
Art. 26 – Candidaţii pentru admiterea la învăţământul cu frecvenţă redusă susțin proba
eliminatorie de evaluare a performanței fizice în aceleaşi condiţii și potrivit acelorași criterii
aplicate candidaţilor înscrişi la forma cu frecvenţă a programului de studii universitare de licenţă
„Ordine şi siguranţă publică”.
Art. 27 – (1) Proba de evaluare a performanței fizice se organizează și se desfășoară în
conformitate cu Anexele nr. 6 și nr. 7 din prezentul Regulament, în condițiile Ordinului M.A.I.
nr.140/2016 și ale Ordinului M.A.I. nr.177/2016, toate cu modificările și completările ulterioare,
și, după caz, ale Procedurii PS MAI DGMRU 36 nr. 270983 din 10.12.2019, revizuită.
(2) Aprecierea candidaților la proba de evaluare a performanței fizice se face prin acordarea
calificativului ,,promovat” și notare de la 5,00 la 10,00, respectiv prin acordarea calificativului
,,nepromovat”, în condițiile actelor normative precizate la alin.(1) și ale Anexelor nr. 8 și 9, după
caz, la prezentul Regulament.
Art. 28 – Pe tot parcursul desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice în locațiile
sportive unde au loc verificările sunt prezente: un echipaj medical dedicat și o ambulanță cu
șofer.
Art. 29 – (1) Rezultatele obținute la proba de evaluare a performanței fizice se
consemnează în borderouri, iar candidații semnează de luare la cunoștință. În situația în care
candidatul refuză să semneze, acest aspect se menţionează în borderou de către personalul
desemnat în acest sens.
(2) Colectivul de informatică publică listele cu candidații nepromovați la proba eliminatorie de
evaluare a performanței fizice, în cel mult 24 de ore de la primirea borderourilor.
(3) La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit reexaminări, repetări sau
contestaţii.
(4) Borderourile semnate vor fi scanate și transmise electronic la Academie pentru
implementare. Persoanele ce transmit borderourile cu rezultatele evaluării performanțelor fizice
verifică primirea borderourilor.
(5) Zilnic, după finalizarea probelor/ sesiunilor planificate, centrele zonale de selecție trimit în
format electronic borderourile pentru a fi prelucrate de către Colectivul de informatică. În regim
de urgență de la primirea în format electronic a borderourilor, Colectivul de informatică va
publica pe site-ul Academiei rezultatele, iar Serviciul Management Operațional le va transmite
la centrele zonale de selecție prin poșta electronică.

Art. 30 – (1) Proba de evaluare a cunoştinţelor se desfăşoară la centrele zonale de selecție.
(2) În funcţie de numărul de candidaţi înscrişi şi de capacitatea sălilor disponibile pentru
concurs, Academia poate organiza susţinerea probei în una sau mai multe serii de concurs.
(3) La nivelul unui program de studii universitare de licență (specialități, dacă este cazul) se
organizează o singură serie de concurs.
Art. 31 – (1) Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Poliţie constă în
aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină.
(2) Proba la limba străină va fi susţinută la disciplina la care a optat candidatul prin
Cererea de participare la concursul de admitere, depusă la unitatea de recrutare. Candidatul
poate opta doar pentru una din următoarele discipline: Limba engleză, Limba franceză,
Limba germană, Limba spaniolă şi Limba rusă.
Art. 32 – (1) Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul
celor trei discipline ale probei de concurs.
(2) Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline.
(3) Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.
(4) Manualele şcolare şi tematica pentru disciplinele de concurs sunt cele prevăzute în
Anexa nr. 9.
Art. 33 – (1) Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Pompieri constă în
aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Algebră şi Elemente de analiză matematică şi Fizică
(Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate).
(2) Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor două
discipline ale probei de concurs.
(3) Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat pe discipline.
(4) Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.
(5) Manualele şcolare şi tematica pentru disciplinele de concurs sunt cele prevăzute în
Anexa nr. 10.

Art. 34 – Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Facultatea de
Poliţie și la Facultatea de Pompieri se constituie Comisia Centrală de Admitere care
coordonează, controlează şi are în subordine următoarele:
a) comisiile pentru evaluarea performanței fizice aferente fiecărui centru zonal de selecție;
b) comisiile de admitere pe centrul zonal de selecție;
c) comisiile de elaborare a subiectelor la probele de verificare a cunoştinţelor;
d) comisiile de soluţionare a contestaţiilor;
e) comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor grilă;
f) Colectivul de informatică;
g) Secretariatul tehnic general;
h) Secretariatul tehnic la nivelul fiecărui centru zonal de selecție;
i) personalul angrenat în activitatea de înscriere a candidaţilor.
j) personalul angrenat în activităţile privind accesul şi însoţirea candidaţilor;
Art. 35 – (1) Comisia Centrală de Admitere este formată din:
a) Preşedintele comisiei –Comandantul (Rectorul) Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza”;
b) Vicepreședinte – Prorectorul desemnat;
c) 5 (cinci) membri;
e) 4 (patru) membri supleanți;
f) un secretar – fără drept de vot.
(2) Componenţa nominală a comisiei, cu excepția Președintelui, precum și modificarea
componenței acesteia, se stabilesc de Consiliul de Administraţie, pe baza propunerilor făcute de
către Comandantul (Rectorul) Academiei. Numirea membrilor comisiei se face prin Dispoziţia
Zilnică a Comandantului (Rectorului).
(3) Deciziile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. În caz de
egalitate votul preşedintelui este determinant.
(4) În lipsa preşedintelui, vicepreşedintele asigură conducerea Comisiei.
Art. 36 – (1) Comisia Centrală de Admitere are următoarele atribuţii:
a) conduce nemijlocit şi controlează întreaga activitate de organizare şi desfăşurare a
concursului de admitere;
b) validează componența următoarelor comisii:

 • de elaborare a subiectelor;
  -de soluționare a contestațiilor;
  -de supraveghere a candidațilro și de corectare a testelor grilă.
  c) coordonează Comisiile de admitere pe centre zonale de selecție, celelalte comisii
  constituite, precum şi Secretariatul tehnic general;
  d) coordonează activitatea de asigurare logistică, activitatea de prelucrare automată
  şi evidenţa centralizată a datelor din sistemul informatic şi activitatea tehnico-administrativă;
  e) stabileşte Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor grilă
  pe baza propunerilor centrelor zonale de selecție;
  f) coordonează activitatea de elaborare a testelor/ subiectelor, a grilelor şi baremelor
  de corectare, pentru probele de evaluare a cunoştinţelor;
  g) stabileşte, împreună cu comisiile de admitere pe centrele zonale de selecție,
  măsuri de distribuire la sălile de concurs, în timp util, a testelor/subiectelor, precum şi a grilelor
  de corectare;
  h) verifică documentele candidaţilor care au obţinut distincţii (premiile I, II, III,
  menţiune) la olimpiadele şcolare naţionale, la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  12
  cunoştinţelor, în condiţiile prevederilor art. 151 din Legea nr. 1/2011, respectiv la olimpiadele
  şcolare internaţionale, pe cele ale beneficiarilor prevederilor Legii nr. 168/2020, respectiv ale
  OMAI nr. 48/2021 şi întocmeşte tabelul cu persoanele care sunt exceptate de la susţinerea probei
  scrise de evaluare a cunoştinţelor;
  i) afișează, prin grija Secretariatului tehnic general, numărul de locuri pentru care se
  candidează şi numărul de locuri rezervate pentru olimpici şi beneficiarii O.M.A.I. nr. 35/2014 şi
  O.M.A.I. nr. 108/2014, în sesiunea de admitere 2023;
  j) instruieşte preşedinţii Comisiilor de admitere constituite la nivelul centrelor
  zonale de selecție;
  k) asigură aplicarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de
  admitere;
  l) propune sau efectuează, în condiţiile prezentului Regulament, schimbări în
  componenţa oricărei comisii/ subcomisii de admitere;
  m) validează rezultatele concursului de admitere, prin hotărâre;
  n) analizează şi soluţionează petiţiile candidaţilor;
  o) stabilește aceeași oră de începere a probei scrise, în mod unitar, la nivelul tuturor
  centrelor zonale de selecție;
  p) stabileşte, dacă este cazul, alte sarcini Comisiilor, Colectivelor de admitere,
  Secretariatului tehnic general etc., care au atribuţii în organizarea şi/ sau desfăşurarea
  concursului de admitere la nivelul centrelor zonale de selecție.
  (2) Membrii Comisiei Centrale de Admitere răspund de legalitatea concursului de
  admitere.
  Art. 37 -(1) La nivelul fiecărui centru zonal de selecție se constituie câte o comisie
  pentru evaluarea performanței fizice, denumită în cuprinsul prezentului articol „comisia”,
  care, în funcție de numărul candidaților, poate fi compusă din subcomisii.
  (2) Comisia este condusă de un președinte desemnat de către Consiliul de administrație, la
  propunerea Directorului Departamentului de Educație Fizică și Pregătire Militară din cadrul
  Facultății de Poliție.
  (3) Comisia/subcomisia poate fi compusă din cadre didactice ale Departamentului de Educație
  Fizică și Pregătire Militară, specialiști în educație fizică din alte instituții și alte cadre din M.A.I,
  numărul membrilor acesteia fiind stabilit până la data de 07 august 2023.
  (4) Componenţa nominală a comisiei, precum și modificarea componenței acesteia, se stabilesc
  de Consiliul de Administraţie, pe baza propunerilor făcute de către decan, în cazul Academiei și
  de către inspectoratele generale, în cazul celorlalți membri, comunicând Academiei numele
  acestora, până la data de 10 august 2023. Numirea membrilor comisiei se face prin Dispoziţia
  Zilnică a Comandantului (Rectorului) / Dispoziția directorului centrului/Ordinul comandantului
  centrului zonal de selecție, în urma tragerii la sorți.
  (5) În timpul desfășurării probei, președintele comisiei poate decide schimbarea/înlocuirea
  membrilor subcomisiilor de evaluare a performanței fizice și informează, în scris, motivat,
  directorul/comandantul centrului și Comisia centrală de admitere.
  (6) Atribuțiile membrilor comisiei sunt prevăzute în Anexele 7 și 8 din prezentul Regulament.
  (7) La susținerea probei, asistă trei reprezentați ai părinților, aleși prin tragere la sorți, zilnic,
  înainate de începerea probei, pentru fiecare serie în parte.
  Art. 38 – (1) La nivelul fiecărui centru zonal de selecție se constituie Comisia de admitere
  pe centru zonal de selecție, compusă din:
  a) preşedinte (Director de departament/ cadru didactic desemnat din cadrul Academiei);
  b) un vicepreşedinte – persoană cu funcții de conducere în cadrul instituției de
  învățământ –centrul zonal;
  c) 1 – 3 membri;
  d) un secretar.
  (2) Componenţa nominală a comisiei, precum și modificarea componenței acesteia, se stabilesc
  de către Consiliul de Administraţie, pe baza propunerilor făcute de decanii facultăților și/ sau de
  centrele zonale de selecție.
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  13
  (3) Directorii/comandanții centrelor zonale pot emite dispoziții/ordine privind buna desfășurare a
  activităților.
  (4) Deciziile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. În caz de
  egalitate votul preşedintelui este determinant.
  (5) În lipsa preşedintelui, vicepreşedintele asigură conducerea Comisiei.
  Art. 39 – Comisia de Admitere pe centru zonal de selecție are următoarele atribuţii şi
  responsabilităţi:
  a) răspunde de pregătirea şi desfăşurarea probei de evaluare a cunoștințelor din cadrul
  concursului de admitere la nivelul centrului zonal de selecție;
  b) efectuează instructajul personalului angrenat în susținerea probelor scrise la nivelul centrului
  zonal de selecție;
  c) coordonează activitatea colectivelor de lucru constituite pentru buna desfăşurare a concursului
  de admitere la nivelul centrului zonal (transmiterea subiectelor extrase în deplină securitate și
  confidențialitate, preluarea foilor de răspuns de la sălile de concurs, transmiterea borderourilor
  cu rezultatele obținute de candidați și formularele de răspuns completate de candidați la sediul
  Academiei etc.);
  d) acordă sprijin membrilor Comisiilor de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor
  grilă la nivelul centrului zonal de selecție;
  e) comunică Comisiei centrale de Admitere momentul în care la toate locațiile din competență au
  fost primite mapele cu subiecte și imprimate specifice;
  f) efectuează confruntarea listelor editate de colectivul de informatică din cadrul Academiei cu
  rezultatele la proba de evaluare a cunoștințelor, cu punctajul înscris pe formularele de
  răspuns;
  g) menține permanent legătura cu Comisia centrală de Admitere și execută alte sarcini dispuse de
  Comisia centrală de Admitere
  h) dacă în urma corectării foilor de raspuns apreciază că există nereguli cu privire la modul de
  completare a foii de răspuns, va proceda la anularea răspunsului/ răspunsurilor în discuție;
  Art. 40 – (1) Pentru buna desfăşurare a concursului de admitere la nivelul Academiei se
  constituie Secretariatul tehnic general, cu atribuţii tehnico-administrative şi de asigurare
  logistică, în subordinea Comisiei Centrale de Admitere.
  (2) Secretariatul tehnic general are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
  a) solicită Serviciului logistic necesarul de rechizite şi materiale utilizate pentru concursul de
  admitere;
  b) verifică condiţiile de organizare a concursului pentru fiecare sală de concurs în parte, le
  etichetează şi afişează listele cu candidaţii repartizaţi pe săli;
  c) afişează la avizierul Academiei repartizarea candidaţilor pe sălile de concurs, condiţiile de
  acces în săli (ora, documente, instrumente de scris etc.) şi rezultatele definitive;
  d) ştampilează ciornele folosite în timpul concursului de admitere;
  e) multiplică, înseriază şi ştampilează foile de răspuns;
  f) multiplică chestionarele de întrebări şi asigură repartiţia lor în mape pentru fiecare sală de
  concurs;
  g) prezintă Colectivului de informatică în fiecare dimineață din ziua probelor de evaluare a
  cunoştinţelor modelul de chestionar de răspunsuri pentru suprapunerea exactă a foilor de
  răspuns;
  h) pregătește mapele pentru fiecare sală de concurs, ce conţin: materiale, foi de răspuns, proceseverbale, instructaj supraveghetori şi borderouri de prezenţă;
  i) pregătește foile de răspuns ştampilate, în număr egal cu numărul candidaţilor repartizaţi în
  sala respectivă, plus o rezervă de minimum 50%;
  j) pregătește borderouri de predare-primire a foilor de răspuns;
  k) pregătește borderouri de corectare a foilor de răspuns;
  l) pregătește proces-verbal de fraudă/tentativa de fraudă;
  m)pregătește proces-verbal al foilor de răspuns anulate/înlocuite;
  n) pregătește proces-verbal al foilor de răspuns primite/nefolosite;
  o) pregătește instrucţiuni pentru responsabil de sală/corector 1 şi corector 2;
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  14
  p) asigură ciorne, cretă/marker, pixuri.
  q) distribuie şefilor de sală, în ziua concursului şi la ora stabilită, mapele corespunzătoare sălilor
  de concurs, pe bază de semnătură;
  r) distribuie la fiecare sală în parte, la ora stabilită, foliile de corectare în plicuri sigilate;
  s) preia de la comisiile de admitere pe Centrul zonal de selecție după finalizarea probei de
  evaluare a cunoștințelor, borderourile cu rezultatele obținute de candidați și formularele de
  răspuns completate de candidați.
  (3) La nivelul fiecărui centru zonal de selecție se constituie un Secretariat tehnic cu atribuții
  tehnico-administrative, de asigurare logistică, precum și pe linie de comunicații și
  informatică, aflat în subordinea șefului Centrului zonal de selecție. Pe durata desfășurării probei
  de evaluare a cunoștințelor acest secretariat se află în coordonarea Comisiei de admitere pe
  centru zonal de selecție.
  (4) Secretariatul tehnic aferent centrelor zonale de selecție are următoarele atribuții:
  a) solicită structurilor logistice necesarul de rechizite şi materiale utilizate pentru concursul
  de admitere;
  b) centralizează listele cu necesarul de supraveghetori de la fiecare structură zonală;
  c) transmite Colectivului de informatică din Academie capacitatea sălilor și predă cheile
  structurii care asigură securitatea fizică;
  d) verifică și asigură canalele de comunicație electronice cu Academia;
  e) verifică și asigură buna funcționare a tuturor echipamentelor de resortul IT&C necesare
  desfășurării în bune condiții a tuturor activităților din concurs;
  f) comunică de îndată orice problemă de IT&C Colectivului de Informatică;
  g) asigură securizarea și trasabilitatea documentelor din corespondența cu Colectivul de
  Informatică;
  h) asigură tipărirea și multiplicarea documentelor de lucru (liste, borderouri, subiecte,
  situații și altele);
  i) ține evidența datelor de contact și asigură comunicarea permanentă cu președintele
  Comisiei pentru evaluarea performanței fizice în vederea clarificării eventualelor
  probleme;
  j) transmite de două ori pe zi, borderourile cu rezultatele performanțelor fizice obținute de
  către candidați;
  k) ștampilează ciornele folosite în timpul concursului de admitere;
  l) multiplică, înseriază şi ștampilează foile de răspuns;
  m) multiplică chestionarele de întrebări şi asigură repartiția lor în mape pentru fiecare sală de
  concurs;
  n) asigură imprimarea foilor de concurs, cât și a grilelor de corectură cu aceeași imprimantă
  și verifică suprapunerea perfectă a celor două tipuri de grile;
  o) verifică condiţiile de organizare a concursului pentru fiecare sală de concurs în parte, le
  etichetează şi afișează listele cu candidații repartizaţi pe săli;
  p) afişează la avizierul centrului zonal și pe site liste, situații primite, repartizarea
  candidaţilor pe sălile de concurs, condițiile de acces în săli (ora, documente, instrumente
  de scris etc.);
  q) pregătește mapele pentru fiecare sală de concurs, ce conţin: materiale, foi de răspuns,
  procese-verbale, instructaj supraveghetori şi borderouri de prezenţă;
  r) pregătește foile de răspuns ştampilate, în număr egal cu numărul candidaţilor repartizaţi
  în sala respectivă, plus o rezervă de minim 50%;
  (5) Secretariatul tehnic aferent centrelor zonale de selecție desfășoară următoarele activități:
  a) pregătește borderouri de predare-primire a foilor de răspuns;
  b) pregătește borderouri de corectare a foilorde răspuns;
  c) pregătește proces-verbal de fraudă/tentativa de fraudă;
  d) pregătește proces-verbal al foilor de răspuns anulate/înlocuite;
  e) pregătește proces-verbal al foilor de răspuns primite/nefolosite;
  f) pregătește instrucţiuni pentru responsabil de sală/corector 1 şi corector 2;
  g) asigură ciorne, cretă/marker, pixuri.
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  15
  h) distribuie şefilor de sală, în ziua concursului şi la ora stabilită, mapele corespunzătoare
  sălilor de concurs, pe bază de semnătură;
  i) distribuie la fiecare sală în parte, la ora stabilită, foliile de corectare în plicuri sigilate;
  j) asigură și verifică buna funcționare a echipamentelor de întregistrare audio-video din
  sălile unde se defășoară probele de evaluare a performanțelor fizice și scrise;
  k) salvează și păstrează înregistrările audio-video conform legislației.
  (6) Alte atribuții ale secretariatelor tehnice aferente fiecărui centru zonal de selecție pot fi
  stabilite și prin Planul de măsuri.
  (7) Componenţa nominală, precum și modificarea componenței Secretariatului tehnic general, se
  stabilesc de Consiliul de Administraţie, pe baza propunerilor făcute de către decanii facultăților
  sau de către șefii structurilor, după caz. Numirea membrilor secretariatului se face prin
  Dispoziţia Zilnică a Comandantului (Rectorului).
  (8) Componenţa nominală a secretariatului tehnic aferent fiecărui centru zonal de selecție se
  stabilește prin grija șefilor centrelor zonale de selecție.
  (9) Fiecare centru zonal de selecție va asigura, prin structurile specializate, securitatea accesului
  în locațiile supravegheate video unde se vor multiplica subiectele de concurs.
  (10) Personalul angrenat în activităţile privind accesul şi însoţirea candidaţilor este numit prin
  Dispoziţia Zilnică a Comandantului (Rectorului) și respectiv a șefilor centrelor zonale de
  selecție.
  (11) Personalul care își desfășoară activitatea în cadrul locațiilor supravegheate video unde se
  vor multiplica subiectele de concurs va fi supus controlului anti-interceptare prin structuri
  specializate.
  Art. 41 – (1) Pentru proba de evaluare a cunoştinţelor se constituie Comisia de elaborare
  a subiectelor, respectiv Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
  (2) Componenţa nominală, precum și modificarea componenței comisiilor prevăzute la alin. (1),
  se stabilesc de Consiliul de Administraţie, pe baza propunerilor făcute de Comisia centrală de
  admitere. Numirea membrilor comisiei se face prin Dispoziţia Zilnică a Comandantului
  (Rectorului).
  (3) Din cele două comisii pot face parte şi cadre didactice universitare de specialitate,
  nominalizate de către M.Ed.
  (4) Cadrele didactice nominalizate de M.Ed. nu pot face parte doi ani consecutivi din oricare din
  cele două comisii şi nici nu pot să facă parte, în acelaşi timp, din ambele comisii.
  Art. 42 – (1) Comisia de elaborare a subiectelor este formată din profesori de
  specialitate din reţeaua naţională a instituţiilor de învăţământ preuniversitar, nominalizaţi de
  Ministerul Educației, prin structurile din subordine, care au cel puţin definitivatul în învăţământ
  şi sunt titulari ai disciplinelor respective, un preşedinte şi un secretar – cadre didactice din
  Academie şi doi membri ai colectivului de informatică. Comisia de elaborare a subiectelor se
  completează cu încă doi membri supleanţi – cadre didactice din Academie – ca rezervă care să
  poată înlocui preşedintele şi secretarul, la nevoie.
  (2) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor (cadrele didactice de specialitate) îşi
  desfăşoară activitatea în baza unui contract și răspund civil sau penal, după caz, de modul
  defectuos în care au fost elaborate subiectele, în cazul în care una sau mai multe întrebări au fost
  formulate greșit sau răspunsul indicat ca fiind corect este altul decât cel prevăzut în grila de
  corectare.
  (3) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor au următoarele obligaţii:
  a) să elaboreze subiectele în strictă concordanţă cu tematica și bibliografia disciplinelor de
  concurs, stabilite în prezentul regulament, în aşa fel încât să asigure cuprinderea
  echilibrată a acestora, să nu fie interpretabile, să poată fi rezolvate în timpul de lucru
  stabilit şi să permită aprecierea răspunsurilor pe baza unui barem;
  b) să remedieze de îndată orice deficienţă semnalată, astfel încât să nu fie afectată
  desfăşurarea în condiţii de legalitate a concursului de admitere;
  c) să încheie, prin grija Secretarului comisiei, un proces-verbal în care să fie menţionate
  variantele care au fost stabilite pentru proba de evaluare a cunoştinţelor;
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  16
  d) să păstreze deplina confidenţialitate în legătură cu informaţiile la care au acces pe durata
  desfăşurării activităţilor specifice elaborării subiectelor, până la momentul când aceste
  informaţii vor fi făcute publice de către Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
  Art. 43 – Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie din profesori de specialitate
  din reţeaua naţională a instituţiilor de învăţământ preuniversitar, nominalizaţi de M.Ed., prin
  structurile din subordine, care au cel puţin definitivatul în învăţământ şi sunt titulari ai
  disciplinelor respective, un preşedinte şi un secretar – cadre didactice din Academie şi doi
  membri ai colectivului de informatică.
  Art. 44 – (1) Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor au următoarele obligaţii:
  a) să analizeze și să rezolve contestaţiile depuse de candidaţi;
  b) să ofere explicaţii în legătură cu toate aspectele semnalate de candidaţi în contestaţiile
  formulate;
  c) să păstreze deplina confidenţialitate în legătură cu informaţiile la care au acces pe durata
  desfăşurării activităţilor specifice elaborării subiectelor, până la momentul când aceste
  informaţii vor fi făcute publice de către Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;
  d) să emită o decizie sub forma unei hotărâri, care se consemnează într-un proces verbal,
  referitoare la aspectele constatate în urma analizării contestaţiilor, precum și rezultatul final
  obținut în urma contestației.
  (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este singura în măsură să se pronunţe cu privire la
  soluţionarea contestaţiilor, iar hotărârea acesteia este definitivă.
  Art. 45 – (1) Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor grilă
  sunt stabilite de către Comisia centrală de admitere, pe baza propunerilor decanilor facultăților, a
  șefilor structurilor, după caz, respectiv a conducerii centrelor zonale de selecție.
  (2) Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor grilă pot fi formate din
  personal al Academiei, precum și din personal din alte structuri MAI, raportat la numărul
  candidaților.
  (3) Personalul din Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor grilă asigură
  verificarea şi supravegherea candidaţilor pe timpul desfăşurării probelor de concurs, precum şi
  corectarea testelor grilă.
  (4) Membrii comisiilor de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor grilă vor fi de
  altă specialitate decât disciplinele de concurs.
  Art. 46 – (1) Comisiile de admitere pe centre zonale desfăşoară instructajul cu întregul
  personal angrenat în Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a foilor de
  răspuns (Anexele nr.3,4 și 5);
  (2) Activitatea de instruire va fi înregistrată audio-video.
  (3) Personalul angrenat în Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a foilor
  de răspuns semnează de luare la cunoştinţă în procesul-verbal întocmit cu ocazia prelucrării şi
  răspunde de modul de îndeplinire şi respectare a tuturor sarcinilor şi responsabilităţilor stabilite
  prin instructaj.
  Art. 47 – (1) O comisie de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a foilor de
  răspuns este formată din cel puţin două persoane, din care una este responsabil de sală/
  corector 1.
  (2) La sălile de concurs mari se pot organiza două sau mai multe comisii de supraveghere a
  candidaţilor şi corectare a testelor grilă.
  Art. 48 – (1) Responsabilul de sală/ corector 1 desfăşoară următoarele activităţi:
  a) organizează activitatea supraveghetorilor;
  b) precizează candidaţilor faptul că este interzis accesul în sala de concurs cu aparate de
  fotografiat, filmat, înregistrat audiovideo, de copiat din baza de date informatice sau de
  comunicare la distanţă, telefoane mobile, materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.),
  precum şi cu orice alte materiale care ar putea servi la rezolvarea subiectelor;
  c) înmânează fiecărui candidat, cu ajutorul supraveghetorilor, câte o foaie de răspuns (după
  caz şi hârtie pentru ciorne);
  d) menționează candidaţilor că este interzisă folosirea altor coli de hârtie pentru ciorne decât
  cele ştampilate;
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  17
  e) comunică candidaţilor condiţiile de desfăşurare a probelor şi de predare a lucrărilor;
  f) atrage atenţia candidaţilor că frauda, inclusiv tentativa, atrag eliminarea din concurs; se
  consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi participanţi
  în concurs; pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar
  responsabilului de sală/ corector 1 sau personalului destinat cu supravegherea şi
  corectarea lucrărilor;
  g) precizează candidaţilor modul în care se completează foaia de răspuns, dând citire
  instructajului prevăzut în Anexa nr. 5;
  h) indică în mod clar timpul alocat pentru desfăşurarea probei scrise;
  i) specifică candidaţilor care doresc să-şi transcrie lucrările că pot face acest lucru numai în
  limita timpului stabilit pentru desfăşurarea probei, iar ultima grilă de răspuns pentru
  transcrierea lucrării se va înmâna cel târziu cu 15 minute înainte de expirarea timpului
  alocat probei scrise; în acest scop, celor în cauză li se distribuie foi de răspuns noi, iar
  cele folosite iniţial se anulează, sub semnătura responsabilului de sală/corector 1; foile de
  răspuns anulate se predau responsabilului de sală/corector 1 după transcriere;
  j) îşi scrie numele şi prenumele cu majuscule în rubrica destinată corectorului 1
  k) semnează la rubrica „Semnătură corector 1” după înscrierea pe grilă a punctelor obţinute
  de candidat la disciplina sau disciplinele de concurs;
  (2) Corectorul 2 desfăşoară următoarele activităţi
  a) participă la instructajul organizat pentru această activitate;
  b) execută dispoziţiile responsabilului de sală/corector 1;
  c) verifică şi confruntă documentele de identitate ale candidaţilor la intrarea în sala de
  concurs, dispune aranjarea în sală a candidaţilor şi informează responsabilul de sală în
  legătură cu eventualele probleme constatate;
  d) îşi scrie numele şi prenumele cu majuscule în rubrica destinată corectorului 2;
  e) semnează la rubrica „Semnătură corector 2” după înscrierea pe grilă a punctelor obţinute
  de candidat la disciplina sau disciplinele de concurs.
  (3) Supraveghetorul desfăşoară următoarele activităţi
  a) participă la instructajul organizat pentru această activitate;
  b) execută dispoziţiile Responsabilului de sală;
  c) verifică şi confruntă documentele de identitate ale candidaţilor la intrarea în sala de
  concurs, dispune aranjarea în sală a candidaţilor şi informează responsabilul de sală în
  legătură cu eventualele probleme constatate;
  d) ajută Responsabilul de sală şi Corectorul 2 la verificarea corectitudinii modalităţii de
  completare a foii de răspuns.
  Art. 49 – (1) Pentru prelucrarea automată şi evidenţa centralizată a datelor referitoare la
  concursul de admitere, se constituie, la nivelul Academiei, Colectivul de Informatică în
  subordinea Comisiei Centrale de Admitere.
  (2) Componenţa nominală, precum și modificarea componenței Colectivului de informatică, se
  stabilesc de către Consiliul de Administraţie. Numirea membrilor colectivului se face prin
  Dispoziţia Zilnică a Comandantului (Rectorului) până la data de 01.08.2023.
  (3) Colectivul de Informatică are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
  a) primește datele de la Serviciul Management Resurse Umane, în formatul convenit şi
  prelucrează baza de date privind candidaţii înscrişi, repartiţia computerizată pe
  detaşamente şi grupe a acestora, iar ulterior transmite aceste date către centrele zonale;
  b) solicită Serviciului logistic necesarul de rechizite şi materiale utilizate pentru concursul
  de admitere;
  c) întocmeşte listele de acces la probe a candidaţilor;
  d) realizează listele cu rezultatele obţinute de candidaţi în fiecare etapă a concursului;
  e) introduce zilnic în baza de date rezultatele primite de la centrele zonale, obţinute de
  candidaţi la probele eliminatorii;
  f) introduce în baza de date punctele obţinute de candidaţi la proba scrisă și se asigură că
  acestea coincid cu cele din borderourile primite;
  g) editează listele cu candidaţii „Neprezentat”, „Inapt”, „Eliminat”, „Admis” ori „Respins”;
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  18
  h) întocmeşte liste şi situaţii centralizatoare cu rezultatele finale în urma concursului de
  admitere pentru compartimentele interesate;
  i) asigură backup la bazele de date pe un suport de memorie extern, precum și pe server-ul
  instituției, la sfârșitul sesiunii de admitere. Suportul de memorie extern va fi predat
  secretarului comisiei centrale.
  (4) Serviciul Management Operațional va asigura securitatea accesului în încăperea unde îşi
  desfăşoară activitatea Colectivul de Informatică pe timpul concursului.
  Art. 50 – (1) Personalul desemnat în activităţile privind accesul și însoţirea
  candidaţilor este numit prin Dispoziţia Zilnică Comandantului (Rectorului), respectiv a șefilor
  centrelor zonale de selecție.
  (2) Atribuțiile personalului desemnat pentru accesul și însoţirea candidaţilor sunt stabilite pe
  baza Planului de măsuri.
  Art. 51 – Personalul angrenat în activitatea de înscriere a candidaţilor este numit prin
  Dispoziţia Zilnică Comandantului (Rectorului), de regulă, din rândul angajaţilor de la Serviciul
  Management Resurse Umane şi de la Financiar, la propunerea şefilor serviciilor respective.
  Art. 52 – Colectivul constituit la nivelul Serviciului Management Resurse Umane are
  următoarele atribuţii şi responsabilităţii:
  a) primeşte de la unitățile de recrutare tabelul nominal în format electronic cuprinzănd
  candidații care au depus dosarul de recrutare în volum complet însoțit de câte o copie în
  format scanat a documentelor prevăzute în Anexa nr. 1 „Calendarul privind etapele
  organizării și desfășurării concursului de admitere”;
  b) verifică şi gestionează dosarele de recrutare pentru candidaţi cărora li se aplică
  prevederile art. 3 alin. (2)-(5) din prezentul Regulament, precum și pentru candidații
  recrutați de beneficiari externi.
  c) operează modificări şi actualizează informaţiile din sistemul informatic – e-Management
  Resurse Umane – Modul unic admitere şcoli – e-Admitere;
  d) transmite, în timp util, Colectivului de Informatică datele necesare despre candidaţi,
  pentru emiterea cataloagelor de primire a candidaţilor şi a borderourilor;
  Art. 53 – Colectivul constituit la nivelul Serviciului Financiar centralizează datele și
  informațiile referitoare la încasarea taxei de înscriere de la candidaţi în sistem on-line sau, după
  caz, primește în format electronic, la adresa de email admitere@academiadepolitie.ro, actele
  doveditoare pentru scutirea de taxă, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
  Art. 54 – (1) Membrii comisiilor de concurs (comisiile de admitere, personalul destinat
  supravegherii candidaţilor pe timpul desfăşurării probei de verificare a cunoştinţelor şi din
  personalul destinat prelucrării automate şi evidenţei centralizate a datelor) nu se pot afla în relații
  de soţ ori soţie, rude sau afini, până la gradul IV cu candidații, conform prevederilor legale.
  (2) Nu pot face parte din comisiile de admitere cei care au pregătit în mod direct candidaţii
  la concursul de admitere, prin meditaţii sau alte forme de pregătire.
  (3) Membrii comisiilor de concurs prevăzute la alin. (1), precum și personalul implicat în
  activitatea de elaborare și distribuire a testelor și grilelor de corectare, vor încheia un
  anagajament scris cu privire la confidențialitatea subiectelor, grilelor de corectare, baremului de
  notare și multiplicarea subiectelor.
  (4) Personalul desemnat pentru a face parte din comisiile/colectivele de admitere semnează
  declaraţii pe propria răspundere că nu se află în vreuna din situaţiile descrise la alin. (1) şi (2).
  (5) Dacă situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin. (1) – (2) se iveşte ulterior desemnării
  membrilor comisiilor/colectivelor de admitere, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să
  comunice de îndată această situaţie Comisiei Centrale de Admitere în vederea înlocuirii sale.

Art. 55 – (1) Subiectele pentru testele grilă se elaborează în strictă concordanţă cu
conţinutul manualelor şcolare şi tematica disciplinelor de concurs, stabilite prin prezentul
Regulament, în aşa fel încât să asigure cuprinderea echilibrată a tematicii, să fie rezolvate în
timpul stabilit şi să permită aprecierea răspunsurilor pe baza unui barem.
(2) Subiectele se elaborează de către Comisia de elaborare a subiectelor, cu maxim 48 ore
înainte de începerea probei de evaluare a cunoştinţelor.
(3) Subiectele vor fi introduse în calculator, în vederea extragerii variantelor pentru concurs şi
realizarea Chestionarului de întrebări, pentru fiecare facultate, urmând ca să fie tipărite pe
variante în vederea multiplicării acestora.
(4) Întreg personalul implicat în elaborarea subiectelor de admitere are obligaţia de a respecta
regulile de confidenţialitate, fiindu-i interzis accesul cu aparate de fotografiat, filmat, înregistrat
audio-video (telefon, tabletă, smartwatch, memory stick etc.), precum şi cu orice alte materiale
care ar putea servi la copierea, distribuirea sau transmiterea subiectelor.
Art. 56 – (1) După elaborarea subiectelor, din setul de teste grilă se trage la sorţi, pentru
fiecare facultate, varianta care se administrează candidaţilor.
(2) După tragerea la sorţi de către preşedintele comisiei de elaborare, secretarul Comisiei de
elaborare a subiectelor întocmeşte un proces-verbal în care consemnează varianta de teste grilă
care a fost aleasă în acest mod. Procesul-verbal va fi semnat de către toate persoanele prezente la
activitatea de elaborare şi tragere la sorţi a subiectelor.
Art. 57 – (1) Testele grilă stabilite prin tragere la sorţi, pentru fiecare specializare, vor fi
multiplicate, în funcţie de numărul de săli de concurs şi de numărul de candidaţi.
(2) Pentru fiecare sală de concurs, testele grilă se pun în mape, sigilate de către membrii
Secretariatului tehnic general/secretariatului tehnic aferent centrului zonal de selecție. Pe mape
se menţionează: sala pentru care este destinată mapa şi numărul comisiei.
(3) Mapele sigilate se păstrează într-o încăpere special destinată, supravegheată video, prevăzută
cu încuietoare şi sigilată până la momentul distribuţiei acestora la sălile de concurs.
Art. 58 – Toate persoanele care au participat, direct sau indirect, la elaborarea variantelor
de subiecte pentru probele scrise sunt obligate să păstreze confidenţialitatea şi nu pot părăsi
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” decât după finalizarea probei scrise.

Art. 59 – Mapele sigilate cu subiectele de concurs sunt distribuite responsabililor de sală
de către Secretariatul tehnic general/ Secretariatul tehnic pe centru zonal în condiții de
securitate și cu obligativitatea respectării deplinei confidențialități a subiectelor. Responsabilii de
sală verifică integritatea sigilării mapelor şi se deplasează la sălile de concurs.
Art. 60 – Secretariatul tehnic general/ secretariatul tehnic pe centru zonal distribuie
responsabililor de săli, pe bază de proces-verbal, o mapă ce conţine:
a) foile de răspuns ştampilate, în număr egal cu numărul candidaţilor repartizaţi în sala
respectivă, plus o rezervă de minim 50%;
b) borderouri de predare-primire a foilor de răspuns;
c) borderouri de corectare a foilor de răspuns;
d) proces-verbal de fraudă/tentativa de fraudă;
e) proces-verbal al foilor de răspuns anulate/înlocuite;
f) proces-verbal al foilor de răspuns primite/nefolosite;
g) instrucţiuni responsabil de sală/corector 1 şi corector 2;
h) ciorne;
i) cretă/marker;
j) pixuri.
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
20
Art. 61 – Sălile pentru susţinerea probelor scrise sunt adaptate acestei activităţi prin:
a) eliminarea oricăror materiale didactice care ar putea constitui surse de inspiraţie pentru
candidaţi la rezolvarea subiectelor;
b) afişarea la fiecare sală a listei cu candidaţii repartizaţi pentru susţinerea probei în sala
respectivă.
Art. 62 – Repartizarea candidaţilor pe serii şi săli de concurs se comunică prin afişare pe siteul şi la avizierele Academiei, respectiv avizierele centrelor zonale de selecție.
Art. 63 – (1) Accesul candidaţilor în săli se face în intervalul orar stabilit și comunicat de
Academie cu ocazia afișării listei candidaților pentru susținerea probelor scrise și a repartizării
acestora pe serii de concurs, pe baza cărţii de identitate, sub supravegherea responsabilului de
sală/ corector 1, în ordinea prevăzută în tabel.
(2) Documentul de identitate rămâne pe masa de lucru, la vedere, pe toată durata probei de
concurs.
Art. 64 – Candidaţii nu au voie să introducă în sălile de concurs niciun material (cărţi, caiete,
însemnări etc.) sau dispozitive electronice care le-ar putea servi la rezolvarea subiectelor.
Art. 65 – (1) La ora stabilită de Comisia centrală de Admitere, responsabilii de sală prezintă
candidaţilor integritatea plicurilor cu subiecte, după care le desigilează și distribuie, prin
supraveghetori, exemplarele multiplicate. Din acest moment este interzis accesul în sală al
oricărui candidat, iar ieşirea din sală se poate face numai cu însoţitor şi doar pentru necesităţi
fiziologice având, în mod obligatoriu, aprobarea responsabilului de sală/corector 1.
(2) Pe întreaga durată a părăsirii sălii pentru necesități fiziologice, candidaților le este strict
interzisă comunicarea sub orice formă, prin orice mijloc și în legătură cu orice subiect
circumscris concursului de admitere.
(3) Candidaţii care renunţă să mai continue concursul au obligaţia să predea sub semnătură
materialele primite la sala de concurs.
Art. 66 – Pe timpul desfăşurării probelor, Comisia Centrală de Admitere şi Comisia de
Admitere pe centru zonal de selecție verifică la sălile de concurs modul cum se respectă regulile
stabilite pentru desfăşurarea concursului.
Art. 67 – Pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneală
sau pastă de culoare albastră. Se interzice folosirea altor coli de hârtie pentru ciorne decât cele
ştampilate.
Art. 68 – Responsabilii de sală şi supraveghetorii nu au voie să dea indicaţii cu privire la
modul de rezolvare a subiectelor şi vor interzice candidaţilor să se consulte între ei.
Art. 69 – (1) La terminarea redactării răspunsului sau la expirarea timpului alocat probei,
fiecare candidat predă foaia de răspuns responsabilului de sală/ corector 1 sau supraveghetorului
stabilit, semnând în borderou pentru a certifica predarea.
(2) Candidaţii care nu au terminat de completat grila de răspuns o predau în faza în care se află,
fiind interzisă depăşirea timpului stabilit pentru proba respectivă.
(3) Antepenultimul și penultimul candidat vor rămâne în sală până la predarea lucrării de către
ultimul candidat.
Art. 70 – (1) Frauda sau tentativa de fraudă se constată de responsabilul de sală sau oricare
dintre membrii personalului de supraveghere şi atrage eliminarea din concurs a candidatului în
cauză, consemnându-se acest fapt în procesul-verbal şi borderourile de predare a foilor de
răspuns din sala respectivă de către responsabilul de sală.
(2) Candidatul eliminat din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă va semna în borderou,
iar materialele încriminatorii vor fi anexate la foaia de răspuns şi la procesul-verbal ce se încheie
cu această ocazie. În cazul în care candidatul refuză să semneze în borderou, responsabilul de
sală va face această menţiune şi va chema un alt candidat în calitate de martor.
(3) Se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi participanţi
în concurs.
(4) Frauda sau tentativa de fraudă constatate ulterior desfășurării probei scrise, ca urmare
vizionării înregistrărilor audio-video ale probelor scrise, atrage după sine eliminarea din concurs
a candidatului sau pierderea locului obţinut prin fraudă în conformitate cu dispozițiile legii.
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
21
(5) Pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar responsabilului de
sală/corector 1 sau personalului destinat cu supravegherea şi corectarea lucrărilor.
Art. 71 – (1) La predarea lucrării, responsabilul de sală sau supraveghetorii desemnaţi au
obligaţia de a verifica, împreună cu titularul foii de răspuns, modul de completare a formularului
de răspuns. Atunci când, în urma verificării, se constată posibile situații/ motive de anulare a
unui/ unor răspuns/ răspunsuri, candidatul este atenționat cu privire la posibilitatea remedierii
deficiențelor constatate, în limita timpului alocat, cu mențiunea că, în cazul în care solicită
transcrierea lucrării, înlocuirea foii de răspuns se poate face cel târziu cu 15 minute înainte de
expirarea timpului.
(2) Pentru ca un răspuns să fie considerat corect trebuie să conţină un singur X, iar celelalte trei
căsuţe să fie barate cu o linie orizontală, aşa cum apare în exemplele de mai jos.
(3) Dacă în urma verificării responsabilul de sală sau supraveghetorii desemnaţi apreciază că
există nereguli cu privire la modul de completare a foii de răspuns, în alte condiții decât în cele
prevăzute la alin. (1), va proceda la anularea răspunsului/ răspunsurilor în discuție, cu informarea
comisiei de admitere pe centru zonal de selecție, explicându-i totodată în mod clar candidatului
motivul anulării.
(4) Anularea răspunsului se face prin tăiere cu o linie orizontală de culoare roşie, iar în dreptul
răspunsului anulat candidatul semnează pentru luare la cunoştinţă.
Exemplu:
(5) În cazul în care se impune anularea unui răspuns ori candidatul refuză să semneze, se va
consemna acest lucru în dreptul răspunsului anulat (exemplu „Refuză”) şi va semna și
președintele comisiei de admitere pe centru zonal.
(6) Foile de răspuns anulate prin transcrierea lucrării de către candidat se strâng separat.
Art. 72 – (1) Responsabilul de sală/ Corector 1 şi supraveghetorii iau măsuri pentru ca niciun
candidat să nu părăsească sala fără a preda lucrarea şi a semna de predarea ei.
(2) În cazul în care candidatul refuză să semneze de predarea lucrării sau de luarea la cunoştinţă
a punctajului înscris pe foaia de răspuns se va face menţiune, pe aceasta şi pe borderou în dreptul
rubricii destinate candidatului, de către responsabilul de sală/ corector 1.
(3) Responsabililor de sală/ corectorilor/ persoanelor care au acces în săli le este interzis, pe
perioada probei scrise și până la predarea lucrărilor, să aibă asupra lor stilouri sau pixuri cu
cerneală sau pastă albastră. Toate operațiunile desfășurate în perioada respectivă de către
persoanele în cauză se realizează cu instrumente de scris de culoare roșie.

Art. 73 – (1) Evaluarea foilor de răspuns se face, în fiecare sală de concurs, de Comisia de
supraveghere a candidaţilor şi corectare a testelor grilă, formată din doi corectori, constituită
din personalul de supraveghere de la sala respectivă.
(2) La sălile de concurs mari se pot organiza două sau mai multe Comisii de supraveghere a
candidaţilor şi corectare a testelor grilă.
Art. 74 – (1) La ora prevăzută pentru începerea corectării, Comisia de supraveghere a
candidaţilor şi corectare a testelor grilă stabilită pentru sala respectivă primeşte mapele/
plicurile cu grila de răspuns de la persoana desemnată de Comisia centrală de admitere/ Comisia
de admitere din centrul zonal de selecție din rândul personalului din Secretariatul tehnic
general/ Secretariatul tehnic pe centru zonal.
(2) După ce se prezintă candidaţilor integritatea sigiliilor aplicate pe plicul cu grila de răspuns, se
procedează la deschiderea acestuia.
(3) La aceeaşi oră, grila de răspunsuri se afişează la avizierul de la intrarea în Academie și în
centrele zonale de selecție.
Art. 75 – Corectarea foilor de răspuns se face în prezenţa candidaţilor, astfel:
a) se invită la catedră, în ordinea strictă prevăzută în borderou, candidatul al cărui formular
de răspuns urmează a fi evaluat şi candidatul următor de pe listă, în calitate de martor;
b) se aplică grila pe formularul de răspuns al candidatului şi se numără, de către cei doi
corectori, punctele obţinute de acesta, în prezenţa sa şi a martorului;
c) punctajul obţinut de candidat se consemnează de către corectori, atât în borderou, cât şi
pe imprimatul de răspuns, cu pastă/cerneală de culoare roșie;
d) cei doi corectori semnează în borderou, dar şi în dreptul numelui scris pe imprimatul de
răspuns;
e) candidatul şi martorul confirmă prin semnătură, pe imprimatul de răspuns,
corectitudinea numărării şi consemnării punctajului obţinut; pentru candidatul
martor se consemnează şi codul unic de identificare;
f) în cazul în care candidatul, al cărui imprimat de răspuns a fost corectat, refuză să
semneze, precum şi atunci când candidatul nu este prezent în sală pentru numărarea
punctelor obţinute, este chemat un al doilea candidat martor, căruia i se consemnează
codul unic de identificare şi care semnează ca martor;
g) la verificarea ultimei foi de răspuns, corectorii asigură prezenţa în sală a cel puţin doi
candidaţi martori.
Art. 76 – (1) La încheierea evaluării, borderourile se semnează de responsabilul de sală, după
confruntarea punctajelor scrise pe formularele de răspuns cu cele din borderou, după care,
împreună cu formularele de răspuns evaluate se predau Comisiei de admitere pe centru zonal de
selecție pe bază de proces verbal, sub semnătură, în prezența unui candidat.
(2) Formularele nefolosite, lucrările anulate şi ciornele se predau la Secretariatul tehnic pe
centru zonal.
Art. 77 – (1) Secretarul Comisiei de Admitere pe centru zonal de selecție procedează la
verificarea formularelor de răspuns evaluate şi a borderourilor de corectare, raportează rezultatul
acestei verificări Preşedintelui Comisiei de Admitere pe centru zonal de selecție, după care
asigură păstrarea acestora în condiţii de securitate, în dulapuri sau în fişete încuiate şi sigilate,
într-o încăpere special destinată pentru aceasta.
(2) Pe durata concursului de admitere, cheile de la încăperea respectivă şi de la dulapurile/
fişetele cu formularele de răspuns evaluate şi cu borderourile de corectare, vor fi deţinute de
secretarul Comisiei de Admitere pe centru zonal de selecție, iar sigiliul va fi aplicat de
preşedintele acesteia.
Art. 78 – (1) Membrii Comisiei de admitere pe centru zonal de selecție confruntă punctajul
înscris pe formularele de răspuns cu cel din borderouri.
(2) Fiecare borderou este semnat de către Preşedinte, care dispune transmiterea acestora de
îndată în format scanat .pdf a borderourilor la colectivul de informatică din cadrul Academiei. În
situația în care, la momentul predării borderourilor și a formularelor de răspuns de către
responsabilul de sală, însoțit de supraveghetor și de un candidat, Comisia de admitere pe centrul
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
23
zonal de selecție constată neconcordanțe între punctajul înscris pe formularele de răspuns cu cel
din borderouri, precum și orice alte situații neconforme regulamentului (lipsă semnătură
candidat, martor, ilizibilitate borderou scanat etc.) va întocmi un proces verbal cu aspectele
constatate urmând a sesiza de îndată Comisia centrală de admitere.
(3) După calcularea punctajului, transformarea în note şi stabilirea mediilor de admitere, se
listează rezultatele la proba de evaluare a cunoştinţelor, care se confruntă de către Comisia de
admitere pe centrul zonal de selecție cu punctajul înscris pe formularele de răspuns.
(4) La încheierea confruntării, se editează lista cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba de
verificare a cunoştinţelor, în ordinea strict descrescătoare a punctajelor realizate.
Art. 79 – (1) Lucrările administrate sub formă de test-grilă sunt evaluate astfel încât,
indiferent de numărul de puncte alocat fiecărei întrebări din chestionar, nota acordată să se
încadreze în sistemul de notare de la 1,00 la 10, un punct fiind atribuit din oficiu.
(2) Formula de calcul aplicată este următoarea:
Nota = (punctele acordate: punctajul maxim) x 9 + 1
(3) Răspunsurile corecte, la disciplinele de concurs, se punctează astfel:
I. La Facultatea de Poliţie
a) la disciplina Istorie – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La
punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la alineatul (2);
b) la disciplina Limba română – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La
punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la alineatul (2);
c) la disciplina Limba străină – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La
punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la alineatul (2);
II. La Facultatea de Pompieri
a) la disciplinele Algebră şi Elemente de analiză matematică – 18 întrebări – fiecare
întrebare are alocat 0,5 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform
formulei de la alineatul (2);
b) la disciplina Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate) – 18
întrebări – fiecare întrebare are alocat 0,5 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un
punct, conform formulei de la alineatul (2).
Art. 80 – (1) Media de admitere obţinută de către fiecare candidat este media aritmetică a
notelor obţinute la proba de evaluare a performanței fizice, respectiv la proba scrisă, cu două
zecimale, fără rotunjire.
(2) Nota obținută la proba de evaluare a performanței fizice trebuie să fie
minimum 5 (cinci).
(3) Nota la proba scrisă trebuie să fie minimum 5 (cinci) și reprezintă media aritmetică a
notelor obținute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire.
(4) La fiecare dintre disciplinele probei scrise, candidații trebuie să obțină minimum
nota 5 (cinci).
(5) Media de admitere este minimum 5 (cinci), notele fiecăreia dintre cele două probe fiind
cuantificate cu câte 50%.

Art. 81 – (1) Afişarea rezultatelor obţinute la proba de evaluare a cunoștințelor se realizează în
etape, generându-se următoarele tipuri de liste:
a) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după susținerea probei scrise;
b) liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor la
proba scrisă.
(2) Listele prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare, conform
graficului de concurs.

Art. 82 – (1) După afişarea rezultatelor cu punctajele obţinute la proba de evaluare a
cunoștințelor (liste provizorii), candidaţii pot formula şi depune contestaţii, în ceea ce privește
baremul de corectare sau corectitudinea numărării și consemnării punctajului obținut
pentru propria lucrare.
(2) Termenul de depunere a contestaţiei este de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului
cu punctajul obţinut la proba de evaluare a cunoștințelor (liste provizorii).
Art. 83 – Contestaţiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa
admitere@academiadepolitie.ro și se soluționează la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza”, conform calendarului.
Art. 84 – Contestaţiile depuse de candidaţi sunt preluate de către Biroul de Informații și
Comunicații și transmise către Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru a le analiza.
Art. 85 – (1) Reverificarea foilor de răspuns, care fac obiectul unei contestaţii, se face de
către Comisia de soluționare a contestațiilor, iar rezultatul se va afişa la sediul, respectiv site-ul
Academiei.
(2) Dacă la reverificarea formularelor de răspuns noul punctaj este diferit decât punctajul iniţial,
se acordă punctajul rezultat în urma reverificării.
(3) În situația în care, urmare soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau mai multe
întrebări din testul grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor
candidaților.
(4) În ipoteza în care, ca urmare a soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul
corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, se corectează baremul și se va
acorda punctaj corespunzător întrebării respective numai candidaților care au indicat
răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.
(5) În situația în care, ca urmare a soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul
indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, punctajul
corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns
stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.
Art. 86 – (1) În baza autonomiei universitare, Academia, prin Comisia de soluţionare a
contestaţiilor, este singura instituție în măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiilor.
(2) Rezultatele analizei contestaţiilor şi hotărârile adoptate de Comisia de soluţionare a
contestaţiilor sunt definitive şi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către membrii
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 87 Hotărârea cu privire la soluţionarea contestaţiilor va fi comunicată prin afişare pe
site-ul www.academiadepolitie.ro și la avizierul Academiei, de către secretarul Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor, în termen de cel mult două zile ulterioare datei la care a expirat
termenul de depunere a contestaţiilor.

Art. 88 – (1) După primirea procesului-verbal semnat de preşedintele Comisiei de
Admitere pe centru zonal de selecție şi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor,
Comisia Centrală de Admitere validează liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate
după soluţionarea contestaţiilor care cuprind rezultatele concursului pentru fiecare facultate în
parte, în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi.
(2) Candidații cuprinși în listele provizorii în categoria celor care au promovat proba scrisă după
soluționarea contestațiilor se prezintă la unitățile de recrutare în vederea întocmirii fișei
medicale.
Art. 89 – (1) Pentru departajarea candidaţilor care obţin media generală egală, se aplică
succesiv următoarele criterii:
a. Facultatea de Poliţie
a) Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul concursului de admitere;
b) Nota obţinută la disciplina Istorie, în cadrul concursului de admitere;
c) Nota obținută la evaluarea performanței fizice, în cadrul concursului de admitere;
d) Nota obţinută la disciplina Limba străină, în cadrul concursului de admitere.
b. Facultatea de Pompieri
a) Nota obţinută la disciplinele Algebră şi Elemente de Analiză Matematică, în cadrul
concursului de admitere;
b) Nota obţinută la discipline Fizică, în cadrul concursului de admitere;
c) Nota obținută la evaluarea performanței fizice, în cadrul concursului de admitere.
(2) Departajarea prevăzută la alin. (1) este aplicabilă și pe parcursul desfășurării probei a III-a
examinarea medicală pentru determinarea candidaților eligibili a participa la această probă.

Art. 90 – (1) Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului MAI nr.
105/2020, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de
admitere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă.
(2) Academia transmite unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea
medicală.
(3) Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la continuarea
procedurilor de selecție și prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării documentelor
necesare efectuării examinării medicale.
(4) Academia afișează la finalul fiecărei zile situația candidaților care au finalizat examinarea
medicală, succesiv, până lacompletarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Art. 91 – (1) Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
(2) Locurile rămase neocupate precum și locurile rămase libere în urma renunțării candidatului
sau pierderii locului ocupat prin concurs, în condițiile Regulamentului, vor fi completate prin
redistribuirea candidaţilor declaraţi „respins” la aceeaşi facultate şi specialitate, pe baza
opţiunilor acestora, în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute (dar nu mai mică de
5,00), aplicându-se criteriile de departajare prevăzute de prezentul Regulament, în cazul mai
multor candidaţi cu aceeaşi medie.
(3) Comisia Centrală de Admitere validează rezultatele finale ale concursului cu respectarea
strictă a cifrei de şcolarizare aprobate.
Art. 92 – Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare
pe site-ul oficial al Academiei.

Art. 93 – Pentru candidaţii declarați „respins”, listele se întocmesc în ordine alfabetică pe
facultăţi, separat pe fiecare formă de învăţământ (cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă),
menţionându-se în dreptul fiecăruia notele la disciplinele de concurs şi media obţinută.

Art. 94 –Sesiunea de admitere la programul de studii universitare de licență,
specializarea ,,Drept” (240 credite transferabile), forma de învățământ ,,la distanță”, din
septembrie 2023 organizată de către Facultatea de Poliție, se va desfășura sub forma unui
concurs de dosare.
Art. 95 – Pentru sesiunea prevăzută la art. 94 sunt scoase la concurs numai locuri în
regim cu taxă.
Art. 96 – La admitere pot candida atât agenții de poliție/maiștri militari/subofițerii, cât și
ofițeri de poliție/ofițeri, personal M.A.I., inclusiv absolvenți ai studiilor universitare în domeniul
ordine și siguranță publică, care dețin autorizații de acces la informații clasificate.

Art. 97 – Perioada de înscriere a candidaţilor la Centrul Învățământ Frecvență Redusă și
Învățământ la Distanță (denumit în continuare, în această secțiune CÎFRÎD) este prevăzută în
Anexa nr.2 din prezentul Regulament.
Art. 98 – (1) Pentru înscrierea la concursul de dosare, candidaţii vor depune la adresa de
e-mail cifrid@academiadepolitie.ro următoarele documente semnate și scanate:
a) cererea de înscrie completată – se regăsește la
adresahttps://www.academiadepolitie.ro/cifrid/documente_utile.html
b) cartea de identitate, scanată – pdf; (pentrucei care şi-au schimbat numele, copie după
hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);
c) diploma de bacalaureat, scanată – pdf;
d) foaia matricolă a studiilor liceale, scanată – pdf;
e) adeverinţă medicală, scanată– pdf,eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt
pentru a urma studii universitare de licenţă;
f) declarație pe proprie răspundere completată, semnată și scanată, din care să rezulte că
documentele transmise în format electronic sunt conforme cu originalul. Confirmarea înscrierii
la concurs se va face de către secretariatul CÎFRÎD prin transmiterea unui e-mail către candidat,
e-mail ce va conține în mod obligatoriu Codul unic de identificare;
g) pentru participarea la concursul de dosare nu există o taxă de concurs.
(2) După afișarea rezultatelor finale și până la data de 28.09.2023 candidații declarați ,,admis”
vor completa dosarele personale cu următoarele:
a) diploma de bacalaureat, în original;
b) foaia matricolă a studiilor liceale, în original;
c) certificatul de naștere, original și copie xerox;
d) certificatul de căsătorie, original și copie xerox, pentru femeile/ bărbaţii care şi-au schimbat
numele în urma căsătoriei;
e) patru fotografii color ¾ (pe hârtiefoto);
f) cazierul judiciar al candidatului;
g) adeverinţă din care săreiasă că este agent/ subofițer/ofițer din MAI sau ofițer cu studii
universitare în domeniul Ordine și Siguranță Publică și perioada angajării;
h) adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţii clasificate, precum și valabilitatea
acesteia;
i) un dosar plic pe coperta căruia vor fi trecute datele de identificare ale candidatului: numele
(pentru persoanele căsătorite, în paranteză, numele dobândit din căsătorie), iniţiala tatălui,
prenumele, programul de studii şi numărul de telefon.
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
28
(3) Lipsa sau imposibilitatea depunerii documentelor anterior menționate atrage pierderea
calității de student.

Art. 99 – Concursul de dosare se va desfășura conform calendarului de admitere anexat
prezentului Regulament.
Art. 100 – Criteriile pentru admiterea la programul de studii universitare de licență,
forma de învățământ ,,la distanță” organizat de către Facultatea de Poliție sunt următoarele:

 1. Criteriul de selecție – Media generală a examenului de Bacalaureat.
 2. Criterii de departajare:
  a) Nota obținută la proba scrisă la disciplina Limba Română din cadrul examenului de
  Bacalaureat;
  b) Nota obținută la disciplina obligatorie (de profil) din cadrul examenului de Bacalaureat;
  c) Media general a anilor de studii din liceu;
  d) Media generală a notelor la disciplina Limba Română aferentă claselor a XII-a, a XI-a, a X-a
  și a IX-a;
  e) Media notelor la ”Purtare” aferentă claselor a XII-a, a XI-a, a X-a și a IX- a;
  f) Media generală obținută de candidat la terminarea clasei a XII-a;
  g) Media generală obținută de candidat la terminarea XI-a;
  h) Media generală obținută de candidat la terminarea X-a;
  i) Media generală obținută de candidat la terminarea IX-a;
  j) Nota obținută la evaluarea națională.
  Art. 101 – Dacă după aplicarea, în ordine, a criteriilor de selecție și departajarea mai sus
  enunțate se constată o egalitate între doi sau mai mulți candidați, Comisia de admitere pe
  facultate va putea stabili și alte criterii relevante de departajare, cu respectarea prevederilor din
  domeniu.
  Art. 102 – Dispoziţiile privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor,
  depunerea şi soluţionarea contestaţiilor din prezentul Regulament de admitere, se aplică în mod
  corespunzător.

Art. 103 – Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, se constituie
Comisia de Admitere pe Facultate care are în subordine:
a. Comisia de analiză a dosarelor de concurs;
b. Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 104 – Componenţa anominală a comisiilor se stabileşte de Consiliul de
Administraţie, pe baza propunerilor facultăţii şi a directorului CÎFRÎD, iar numirea membrilor
comisiilor, precum şi înlocuirea acestora, dupăcaz, se face prin Dispoziţia Zilnică a
Comandantului (Rector).
Art. 105– (1) Comisia de Admitere pe Facultate este compusă din:
a) preşedinte -Decanul Facultăţii de Poliţie / prodecanul desemnat;
b) vicepreşedinte – Șeful CÎFRÎD;
c) 1-3 membri – cadre didactice titulare din Facultatea de Poliţie;
d) un membru supleant;
e) un secretar – din cadrul CÎFRÎD fără drept de vot.
(2) Deciziile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. În caz de
egalitate votul preşedintelui este determinant.
(3) În lipsa preşedintelui, vicepreşedintele asigură conducerea Comisiei.
Art. 106 – Comisia de Admitere pe Facultate aduce la cunoştinţa celor interesaţi, prin
afişare, următoarele date şi informaţii: lista candidaţilor înscrişi; listele cuprinzând
candidaţii declaraţi „Admis” şi „Respins”; hotărârea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
29
Art. 107 – Documentele de organizare, planificare şi desfăşurare a concursului şi orice
alte comunicări afişate vor fi ştampilate şi semnate de vicepreşedinte şi secretarul Comisiei de
Admitere pe Facultate.
Art. 108 – Comisia de analiză a dosarelor candidaților este formată din două cadre
didactice din Academiei – Facultatea de Poliție și secretarul Comisiei de admitere pe facultate.
Art. 109 – O persoană nu poate să facă parte, în acelaşi timp, din Comisia de analiză a
dosarelor şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 110 – Directorul CÎFRÎD va constitui un Secretariat tehnic, cu atribuţii tehnicoadministrative şi de asigurare logistică, sarcinile acestuia se stabilesc printr-un Plan de măsuri
aprobat de către Comandantul (Rectorul) Academiei de Poliție (înlocuitorul legal al acestuia).
Art. 111 – Prelucrarea şi evidenţa centralizată a datelor referitoare la concursul de
admitere se face de secretariatul C.I.F.R.I.D.
Art. 112 – Secretariatul C.I.F.R.I.D. are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) gestionează adresa de e-mail cifrid@academiadepolitie.ro a CÎFRÎD şi prelucrează baza de
date privind candidaţii înscrişi;
b) întocmeşte listele candidaţilor;
c) introduce în baza de date şi verifică criteriile de selecție și departajare;
d) editează listele cu candidaţii „Admis” şi „Respins”.
Art. 113 – Din comisiile de admitere şi din personalul destinat prelucrării automate şi
evidenţei centralizate a datelor, nu pot face parte cei care au, printer candidaţi, soţul ori soţia,
precum şi rude sau afini, până la gradul IV. Persoana cooptată pentru a face parte din aceste
comisii/colective va semna o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în vreuna din aceste
situaţii.

Art. 114 – În perioada concursului de admitere candidaţii beneficiază de asistenţă
medicală de urgenţă gratuită.
Art. 115 – (1) După afişarea rezultatelor finale ale concursului, Secretariatul Tehnic
General separă lucrările candidaţilor declaraţi ”admis” de cele ale candidaţilor respinşi.
(2) După afişarea rezultatelor finale ale concursului, foile de răspuns ale candidaţilor declaraţi
”admis” la învăţământul cu frecvenţă se predau Serviciului Management Resurse Umane, iar
cele ale candidaţilor declaraţi ”admis” la învăţământul cu frecvenţă redusă, se predau
Secretariatului Centrului Învăţământ Frecvenţă Redusă şi Învăţământ la Distanţă, pentru a
fi introduse în dosarele personale ale acestora.
(3) Foile de răspuns ale candidaţilor declaraţi ”respins” se predau la secretariatele facultăților și
se arhivează conform dispozițiilor legale.
Art. 116- (1) Toate documentele legate de organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere se păstrează de comisiile de admitere în încăperi anume destinate. La încheierea
concursului de admitere, aceste documente se arhivează şi se predau la arhiva Academiei, pe
bază de proces-verbal şi inventar, de către secretarul Comisiei Centrale de Admitere, respectiv
secretarii Comisiilor de Admitere pe centrele zonale de selecție.
(2) Aceste documente se păstrează în arhiva instituţiei, conform legislaţiei arhivistice în vigoare.
Art. 117 – În termen de 10 (zece) zile de la finalizarea concursului de admitere,
Academia va prezenta conducerii M.A.I. „Raportul cu privire la organizarea, desfăşurarea şi
finalizarea concursului de admitere”.
Art. 118 – (1) Candidaţii declaraţi ”admis” vor fi înmatriculaţi, prin Dispoziţia
Comandantului (Rectorului) Academiei, în anul I de studii, la facultăţile la care au concurat, până
la data începerii anului universitar.
(2) Înmatricularea studenţilor în anul I la forma de învăţământ ,,cu frecvenţă redusa” şi forma de
învăţământ „la distanţă” se realizează la secretariatul C.I.F.R.I.D., prin Dispoziţia
Comandantului (Rectorului), în primele două săptămâni de la începerea anului universitar, pe
baza listei candidaţilor declaraţi admişi concursul de admitere şi atribuirea fiecărui student a unui
număr matricol, valabil întreaga perioadă de şcolarizare.
(3) Candidații declarați ”admis” au obligația să depună la Academie, în vederea înmatriculării, la
începerea anului universitar, diploma de bacalaureat în original. Neprezentarea în termenul
stabilit a diplomei în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatricularea
acestuia.
(4) Totodată, pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi ”admis”, cu excepţia
celor care au absolvit studiile liceale în anul participării la concursul de admitere, trebuie să
depună la secretariatul facultăţii la care au concurat, odată cu cererea de înmatriculare, dovada
achitării, integral sau parţial, a contravalorii studiilor superioare de lungă durată, studiilor
universitare de licenţă sau echivalente acestora, în situaţia în care au beneficiat gratuit de
şcolarizare în cadrul unui astfel de program de studii universitare finanţate de la bugetul de stat
sau, după caz, o declaraţie din care să rezulte că nu au beneficiat de subvenţie de la bugetul de
stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă sau echivalent.
(5) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat la cel mult două programe de studii concomitent,
indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă, cu condiţia ca doar
pentru un singur program de studii locul să fie subvenţionat de la bugetul de stat.
Art. 119 – (1) În cazul în care candidatul declarat admis renunţă la locul ocupat prin
concurs până la data înmatriculării, precum şi în cazul în care acesta nu este înmatriculat în
condiţiile art. 119 alin. (3) şi (4) din prezentul Regulament, locul rămas liber, în limita locurilor
scoase iniţial la concurs, se ocupă în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute la
concursul de admitere cu următorul candidat, de la aceeaşi facultate/program de
studiu/specialitate, care are media egală sau mai mică decât cea a ultimului admis (dar nu mai
mică de 5,00), aplicându-se criteriile de departajare prevăzute de prezentul Regulament, în cazul
mai multor candidaţi cu aceeaşi medie.
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
31
(2) Neprezentarea în vederea înmatriculării din motive neimputabile candidatului declarat
„admis”, atrage pierderea locului ocupat prin concurs dacă, în termen de 5 zile calendaristice,
candidatul nu aduce la cunoștință, în scris, Academiei de Poliție motivele neprezentării.
Art. 120- Candidaţii declaraţi ”admis”, pe locurile cu taxă, au obligaţia să achite taxa,
stabilită de Senatul Universitar, conform contractului de studii.
Art. 121 – Candidaţii care îşi retrag actele de studii înainte de afişarea rezultatelor finale
ale fiecărei etape a concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
Art. 122 – (1) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului,
Serviciul Management Resurse Umane trimite unităților de recrutare listele candidaţilor declaraţi
admis/respins, precum și dosarele primite.
(2) Pentru candidaţii declaraţi „admis”, structurile de resurse umane efectuează activitățile de
cunoaștere, conform reglementărilor în vigoare, și transmit dosarele de candidat în volum
complet Academiei, cu propunere de înmatriculare /neînmatriculare/ exmatriculare. Propunerea
de neînmatriculare/exmatriculare se motivează, anexându-se documente justificative, după caz.
Art. 123 – La desfăşurarea concursului de admitere pot participa, în calitate de
observatori, reprezentanţi ai M.A.I. şi M.Ed. cu delegaţie aprobată de către cei în drept, conform
competenţelor.
Art. 124- (1) Pe perioada desfăşurării concursului de admitere se interzic:
a) organizarea de inspecţii, controale, verificări şi alte activităţi care pot perturba
desfăşurarea acestuia;
b) pătrunderea persoanelor străine sau a celor din Academie, care nu sunt angajate în
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, pe bazele sportive, în cabinetele
medicale, în sălile de concurs, în timpul desfăşurării probelor şi în spaţiile destinate
activităţii Comisiilor/Secretariatului tehnic general/Secretariatului tehnic aferent
centrului zonal de selecție.
(2) Pe perioada desfăşurării concursului de admitere accesul persoanelor în Academie, cu
excepţia angajaţilor instituţiei, se va face doar cu aprobarea conducerii, respectiv comandant
(rector), prorector, director general administrativ.
Art. 125- (1) Reprezentanţii mass-media vor avea acces în spaţiile Academiei doar în
condiţiile stabilite de Serviciul Cooperare Universitară și Relaţii Publice, sub directa coordonare
a Direcţiei Informare și Relaţii Publice din M.A.I., în perioada şi în spaţiile aprobate de către
Comisia Centrală de Admitere, astfel încât această activitate să nu perturbe desfăşurarea
concursului.
(2) Comunicarea cu mass-media se va realiza prin purtătorul de cuvânt sau o altă persoană
desemnată de către Comisia Centrală de Admitere.
Art. 126 –(1) În situaţii deosebite, Comisia Centrală de Admitere poate aproba
modificări ale datelor de desfăşurare a probelor concursului, pe care le vor aduce la cunoştinţa
celor interesaţi, în timp util, prin afişare şi prin comunicări la unitățile de recrutare a candidaţilor.
(2) Comisia Centrală de Admitere poate lua decizii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei
rezolvare nu este prevăzută de prezentul Regulament şi stabileşte, dacă este cazul, alte sarcini
celorlalte comisii.
Art. 127 – Anexele nr.1 – 11 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

ActivitățiPerioadă / Termen
Afișarea la sediul Academiei (inclusiv pe site-ul oficial al instituției) / la centrele zonale a listei candidaților la concursul de
admitere și a sălilor unde se desfășoară proba de evaluare a performanței fizice.
16.08.2023
Etapa I
Susținerea probei de evaluare a performanței fizice și afișarea rezultatelor
18-25.08.2023
Susținerea probei de evaluare a performanței fizice18-24.08.2023
Afişarea listei candidaţilor pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs25.08.2023
Etapa a II-a
Probele scrise
Susţinerea probelor scrise29-30.08.2023
Afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise31.08.2023
Depunerea contestaţiilor la probele scrise – on-line la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”31.08-01.09.2023
Soluţionarea contestaţiilor la probele scrise (la sediul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”) și afișarea ierarhizării provizorii a candidaților după probele scrise02.09-03.09.2023
Etapa a III-a
Examinarea medicală, inclusiv soluționarea contestațiilor
05-29.09.2023
Candidații cuprinși în listele provizorii în categoria celor care au promovat proba scrisă după soluționarea contestațiilor se vor prezenta la unitățile de recrutare în vederea întocmirii fișei medicale. Transmiterea de către unitățile de recrutare a concluziilor examinării medicale05-28.09.2023
Afișarea rezultatelor definitive ale candidaților declarați ”ADMIS”29.09.2023
Etapa a IV-a
Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea înmatriculării, cu excepția celor de la “frecvență redusă”.
01.10.2023

Înscrierea candidaţilor04.09 – 07.09.2023 On-line la adresa de email CÎFRÎD@academiadepolitie.ro
Analiză dosare verificarea conținutului documentelor de înscriere și validarea înscrierii de către personalul desemnat din cadrul Centrului08.09 – 12.09.2023
Afişarea listei candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs13.09.2023
Analiză dosare candidați14.09 – 18.09.2023
Afișare rezultate provizorii19.09.2023
Depunerea contestaţiilor19.09 – 20.09.2023
Soluţionarea contestaţiilor21.09.2023
Afișarea rezultatelor finale22.09.2023

Accesul candidaţilor pentru susţinerea probelor din etapa I şi a II-a se face numai pe baza actului de identitate.

Proba eliminatorie se desfăşoară potrivit graficului de concurs.
Prezentarea candidaţilor se va face cu o oră înainte de începerea acestora, potrivit graficului de
desfăşurare.
Pentru susţinerea probei de evaluare a performanței fizice, candidaţii se vor prezenta cu
echipamentul sportiv necesar. Candidaţii nu pot susţine proba cu pantofi de sport cu crampoane
sau cuie. Nu se admit contestaţii sau vizionări ale casetelor prin care se asigură înregistrarea
video a concursului.

Proba se desfăşoară la datele menţionate în Calendarul de concurs.
Candidaţii se vor prezenta pentru susţinerea probei scrise în ţinută decentă.
Accesul candidaţilor în săli se face în intervalul orar stabilit și comunicat de Academie cu ocazia
afișării listei candidaților pentru susținerea probelor scrise și a repartizării acestora pe serii de
concurs, pe baza cărţii de identitate.
Listele cu repartizarea pe serii şi în sălile de concurs a candidaţilor pentru susţinerea probei de
evaluare a cunoştinţelor se afişează la avizierul Academiei/ Centrelor zonale şi la intrările în
sălile de concurs în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date cu modificările
și completările ulterioare.
Proba constă în rezolvarea unui test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină
pentru care a optat candidatul.
Se interzice intrarea în sala de concurs cu aparatură electronică, telefoane mobile, materiale
scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), precum şi cu orice alte materiale care ar putea servi la
rezolvarea subiectelor.
Se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare etc.) sau a altor coli de hârtie
pentru ciorne decât cele ştampilate.
Pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneală sau pastă de
culoare albastră.
Frauda sau tentativa de fraudă se constată de responsabilul de sală sau oricare dintre membrii
personalului de supraveghere şi atrage eliminarea din concurs a candidatului în cauză. Se
consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi participanţi în
concurs.
Pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar responsabilului de
sală/corector 1 sau personalului destinat cu supravegherea şi corectarea lucrărilor.

Părăsirea de către candidat a locului de desfăşurare a oricărei probe de concurs, înainte de
încheierea acesteia, atrage eliminarea din concurs.
Concursul de admitere se desfăşoară şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 a
Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi a H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006.

Candidaţii trebuie să marcheze o singură variantă de răspuns pentru fiecare întrebare din grilă.
Fiecare întrebare are doar un răspuns corect.
Varianta de răspuns considerată corectă se va marca cu un ,,X” ce va uni pe diagonală colţurile
pătratului respectiv (din colţul stânga sus până la colţul din dreapta jos, respectiv din colţul
stânga jos până în colţul din dreapta sus), în timp ce celelalte căsuţe de răspuns se barează cu o
linie orizontală continuă, conform exemplelor de mai jos.

Foaie de răspuns la examenul de admitere la Academia de Poliție

Exemple de completare incorectă:


a. O întrebare fără niciun răspuns marcat.

b.O întrebare la care au fost marcate mai multe răspunsuri, respectiv mai multe ,,X”-uri:

c. O întrebare care nu are barate cu linie orizontală continuă toate căsuţele, cu excepţia căsuţei unde se află ,,X-ul”

d. O întrebare care are barat un răspuns atât cu „X” cât și cu o linie orizontală.

Anularea răspunsului se face prin tăiere cu o linie orizontală de culoare roşie, iar în dreptul răspunsului anulat candidatul semnează pentru conformitate.

Punctele se stabilesc prin simpla numărare a ,,X”-urilor înscrise la răspunsurile corecte.
Candidații care doresc să-şi transcrie lucrările pot face acest lucru numai în limita timpului
stabilit pentru desfăşurarea probei, iar ultima imprimată pentru transcrierea lucrării se va
înmâna cel târziu cu 15 minute înainte de expirarea timpului alocat probei scrise; în acest
scop, solicitanților li se distribuie imprimate noi, iar cele folosite iniţial se anulează, sub
semnătura responsabilului de sală/corector 1 şi a candidatului; imprimatele anulate se predau
responsabilului de sală la predarea lucrării.

a) Responsabil de sală/corector 1 coordonează şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată în sala în care a fost repartizat;
b) Preia împreună cu corectorul 2 mapa cu documentele şi materialele sălii de concurs (borderoul de consemnare a rezultatelor concursului, grilele de concurs în număr egal cu numărul candidaţilor din sală plus o rezervă, ciornele etc.);
c) Asigură accesul candidaţilor în sala de concurs şi verifică identitatea acestora pe baza actului de identitate;
d) Dispune aranjarea în sală a candidaţilor în ordinea de pe borderou, lăsând libere locurile absenţilor;
e) În dreptul candidaţilor absenţi consemnează în borderou cu „Absent”, la rubrica „Observaţii”;
f) Comunică candidaţilor următorul instructaj:
 se interzice intrarea în sala de concurs cu aparatură electronică, telefoane mobile, materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), precum şi cu orice alte materiale care ar putea servi la rezolvarea subiectelor;
 se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare etc.) sau a altor coli de hârtie pentru ciorne decât cele ştampilate
 pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneală sau pastă de culoare albastră;
 frauda sau tentativa de fraudă se constată da responsabilul de sală sau oricare dintre membrii personalului de supraveghere şi atrage eliminarea din concurs a candidatului în cauză;
 se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi participanţi în concurs;
 pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar responsabilului de sală/corector 1 sau personalului destinat cu supravegherea şi corectarea lucrărilor.
g) Citeşte candidaţilor Instructajul cu privire la modul de completare a foile de răspuns prevăzut în Anexa nr. 4 şi prezintă toate exemplele corecte şi incorecte de completare a foii de răspuns;
h) Prezintă candidaţilor mapele cu grilele de întrebări sigilate şi le distribuie acestora la ora stabilită de comisia centrală de admitere;
i) Verifică distribuirea corectă a subiectelor în raport cu limba străină pentru care candidatul a optat şi varianta la care se încadrează (A1/B1; A2/B2 etc.)
j) Asigură liniştea şi desfăşurarea în condiţii optime a concursului;
k) Solicită sprijinul membrilor Comisiei centrale de admitere/ comisiei de admitere pe centru zonal de selecție pentru orice problemă neprevăzută;
l) Aprobă părăsirea sălii pentru necesităţi fiziologice şi ia măsuri ca această părăsire să se facă numai cu însoţitor;
m) Verifică fiecare lucrare predată împreună cu titularul foii de răspuns;
n) Atunci când, în urma verificării, se constată posibile situații/ motive de anulare a unui/ unor răspuns/ răspunsuri, candidatul este atenționat cu privire la posibilitatea remedierii deficiențelor constatate, în limita timpului alocat, cu mențiunea că, în cazul în care solicită transcrierea lucrării, înlocuirea foii de răspuns se poate face cel târziu cu 15 minute înainte de expirarea timpului.
o) Dacă în urma verificării responsabilul de sală sau supraveghetorii desemnaţi apreciază că există nereguli cu privire la modul de completare a foii de răspuns, va proceda la anularea răspunsului/ răspunsurilor în discuție, cu informarea comisiei de admitere pe centru zonal de selecție, explicându-i totodată în mod clar candidatului motivul anulării.
p) În vederea evaluării lucrărilor, desfăşoară următoarele activităţi:

 cheamă la catedră, în ordinea strictă din borderou, candidatul a cărui lucrare urmează a fi corectată şi candidatul următor de pe listă, în calitate de martor;
 aplică grila de corectare şi numără punctele pentru fiecare disciplină de concurs împreună cu titularul foii de răspuns, în prezenţa martorului şi a corectorului 2;
 la suprapunerea grilei foliei de corectare are obligaţia să arate candidatului tipul de grilă folie utilizat, încredinţându-l că aceasta corespunde în totalitate cu foaia de răspuns la concurs (ex: Grilă folie de corectare pentru Facultatea de Poliţie, limba germană, varianta A1);
 consemnează atât în borderou, cât şi în foaia de răspuns, punctele obţinute de candidat care se stabilesc prin simpla numărare a X-urilor înscrise de candidat la răspunsurile corecte;
 solicită candidatului şi martorului semnătura de confirmare în borderou a punctajului obţinut şi a corectitudinii modului de calculare;
 Îşi scrie numele şi prenumele cu majuscule în rubrica „Nume şi prenume corectori” destinată responsabilului de sală/corectorului 1. Semnează la rubrica „semnătură responsabil de sală/corector 1” după înscrierea pe grilă a punctelor obţinute de candidat la disciplina sau disciplinele de concurs. Semnează la rubrica „responsabil de sală/corector 1” de pe borderoul în care se consemnează rezultatele concursului;
 Completează procesele-verbale de predare-primire a foilor de răspuns valide către secretarul comisiei de admitere pe centru zonal de selecție, a foilor de răspuns nefolosite şi anulate şi a procesului-verbal de fraudă, dacă este cazul, către Secretariatul tehnic aferent centrului zonal de selecție;
q) Efectuează predarea documentelor de concurs;
r) Ultima foaie de răspuns pentru transcrierea lucrării se va înmâna cel mai târziu cu 15 minute înainte de expirarea timpului alocat probei scrise.


a) Participă la instructajul organizat pentru această activitate;
b) Execută dispoziţiile responsabilului de sală/corector 1;
c) Verifică şi confruntă documentele de identitate ale candidaţilor la intrarea în sala de concurs, dispune aranjarea în sală a candidaţilor şi informează responsabilul de sală în legătură cu eventualele probleme constatate;
d) Îşi scrie numele şi prenumele cu majuscule în rubrica destinată corectorului 2;
e) Semnează la rubrica „Semnătură corector 2” după înscrierea pe foaia de răspuns a punctelor obţinute de candidat la disciplina sau disciplinele de concurs.

a) Participă la instructajul organizat pentru această activitate;
b) Execută dispoziţiile Responsabilului de sală;
c) Verifică şi confruntă documentele de identitate ale candidaţilor la intrarea în sala de concurs, dispune aranjarea în sală a candidaţilor şi informează responsabilul de sală în legătură cu eventualele probleme constatate;
d) Ajută Responsabilul de sală şi Corectorul 2 la verificarea corectitudinii modalităţii de completare a foii de răspuns.

Pentru evitarea oricăror incidente sau accidente în urma accesului în unitate, este necesară respectarea următoarelor norme de securitate şi sănătate în muncă şi siguranţa circulaţiei interne:
În incinta instituţiei, deplasarea se face cu atenţie numai pe căile de acces special amenajate;
Deplasarea se va face doar în locul în care se desfăşoară proba de concurs;
Se interzice trecerea prin spaţiile verzi sau zone neamenajate;
Traversarea căilor de circulaţie se va efectua, după asigurarea că nu există autovehicule care se deplasează în apropiere, numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Când acestea lipsesc, traversarea se va efectua cu atenţie sporită;
Se vor respecta regulile de acces şi de securitate în zonele în care se desfășoară concursul;
Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent, cu faţa înainte;
Circulaţia pe scări se va efectua numai pe partea dreaptă, se va merge încet, în şir simplu, unul după altul, iar sprijinul se va face cu mâna curentă. Pe timpul deplasării nu se vor efectua alte activităţi ce abat atenţia de la deplasare şi pot genera accidente;
Se vor respecta regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu caracter general, aplicabile oricărui loc de muncă;
Este interzisă utilizarea vreunui dispozitiv sau aparat din baza sportivă, în alte situații decât în prezenţa unui cadru didactic;
Sunt interzise deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a aparatelor sau dispozitivelor cu care îşi desfăşoară activitatea personalul instituţiei;
Este interzisă executarea oricărei activităţi sau sarcini de lucru, chiar și la solicitarea vreunui angajat al instituţiei noastre;
Fumatul este permis doar în locurile special amenajate;
Probele sportive se vor executa în ţinuta sportivă adaptată fiecărei discipline şi probe potrivit anotimpului şi condiţiilor meteorologice;
Probele sportive încep numai în prezenta profesorilor examinatori şi după efectuarea încălzirii;
Pe timpul probelor sportive este interzis portul obiectelor de orice natură (lanţuri, cercei mari, inele ceasuri, telefoane mobile etc.), care pot constitui surse de accidentare;
În timpul probelor sportive este interzis consumul alimentelor;
Continuarea executării exerciţiilor după încheierea probelor sportive este interzisă;
Este interzis consumul de medicamente şi substanţe dopante care pot modifica performanţele motrice şi pot determina alterarea stării de sănătate fizică şi psihică, precum şi creşterea riscului producerii de accidente.

(extras din Ordinul MAI nr. 140/2016, Ordinul MAI nr.177/2016 ambele cu modificările și completările ulterioare, Procedura de sistem privind organizarea și desfășurarea probei de evaluare a performanței fizice la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ pentru admiterea în instituțiile care pregătesc personal pentru structurile militare ale MAI, precum și pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu polițiști și cadre militare COD: PS-MAI-DGMRU-36)

Traseul utilitar-sportiv pentru admitere la Academia de Poliție


 1. Obstacolul nr. 1 (Săritura în lungime de pe loc): De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, respectiv flexarea genunchilor şi balansarea braţelor înapoi, impulsia cu ambele picioare în sol şi tragerea braţelor înainte, zborul şi aterizarea pe ambele picioare, în spaţiul delimitat, fără atingerea liniei de start. 1.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: a.calcă linia de start; b.calcă în spaţiul delimitat de linia de 1,80 m şi 2,00 m, inclusiv linia de 2,00 m; c.rezultatul înregistrat este între 1,80 şi 2,00 metri. 1.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.refuză să execute săritura; b.ocoleşte obstacolul; c.se desprinde de pe sol prin pas sărit; d.porneşte în alergare; e.depăşeşte lateral spaţiul delimitat; f.nu îndeplineşte performanţa minimă de 1,80 metri. Cronometrarea începe la desprinderea de pe sol a candidatului. Caracteristici tehnice ale obstacolului: linia de start, linia de la 1,80 metri, linia de la 2,00 metri
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  41
  Lăţimea culoarului = 1,20 metri. 2. Deplasare 18 metri. 3. Ocolire jalon, spre stânga. 4. Deplasare 8 metri. 5. Obstacolul nr. 2 (Trecerea prin pas sărit peste saltea): Candidatul execută trecerea prin pas sărit peste saltea. 5.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: a.atinge oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare; b.calcă oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare. 5.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.refuză să execute săritura; b.calcă interiorul suprafeţei saltelei cu toată talpa; c.parcurge obstacolul prin săritură în lateralul saltelei; d.ocoleşte obstacolul. Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 metri, lăţime = 1 metru, grosime = 3-5 centimetri, marcată la 1 centimetru de marginile saltelei cu bandă de culoare albă, cu lăţimea de 2 centimetri. Lăţimea culoarului = 1,20 metri. 6. Deplasare 10 metri. 7. Ocolire jalon, spre dreapta. 8. Deplasare 3 metri. 9. Obstacolul nr. 3 (Două rostogoliri succesive înainte, peste cap, pe saltea): Candidatul execută 2 (două) rostogoliri succesive înainte. 9.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care depăşeşte, în lateral, o singură dată, spaţiul saltelelor, cu orice parte a corpului. 9.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.refuză executarea rostogolirilor; b.depăşeşte în lateral spaţiul saltelelor a doua oară; c.execută o singură rostogolire; d.nu efectuează rostogolirile peste cap; e.ocoleşte obstacolul. Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 metri, lăţime = 1 metru. Lăţimea culoarului = 1,20 metri. 10. Deplasare 8 metri. 11. Obstacolul nr. 4 (deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică, dispusă în formă L, cu transport de greutăţi): Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăţi de câte 10 kilograme fiecare, depozitate în faţa băncii de gimnastică, într-un spaţiu de dimensiunea de 0,60 x 0,60 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăţilor, depozitarea greutăţilor într-un stativ cu înălţimea de la podea de 2,15 metri, respectiv 1,85 metri de la nivelul superior al băncii şi coborârea. Banca de gimnastică se parcurge, prin deplasare, începând cu latura lungă şi se continuă cu latura scurtă, în continuarea acesteia, spre stânga. 11.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: a.atinge solul; b.cade de pe aparat; c.scapă una dintre greutăţi sau pe ambele, o singură dată, situaţie în care, după ridicarea greutăţii/greutăţilor, reia deplasarea pe banca de gimnastică din locul în care a/le-a scăpat greutatea/greutăţile. 11.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat «nepromovat» în următoarele situaţii: a.refuză executarea deplasării; b.refuză transportul simultan de greutăţi pe tot parcursul obstacolului; c.refuză sau nu reuşeşte depozitarea ambelor greutăţi simultan la o înălţime de 1,85 metri de la nivelul superior al băncii; d.aruncă una sau ambele greutăţi; e.cade de pe aparat a doua oară; f.scapă una sau ambele greutăţi a doua oară; g.răstoarnă banca în timpul deplasării; h.dărâmă stativul de depozitare a greutăţilor; i.ocoleşte obstacolul; j.refuză reluarea abordării obstacolului din locul indicat.
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  42
  Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: forma L, latura lungă dispusă perpendicular pe latura scurtă, lungime totală = 6 metri; latura lungă = 4 metri, latura scurtă 2 metri, lăţime = 0,25 metri, înălţimea de la sol în partea superioară = 0,30 metri. Caracteristici tehnice ale stativului: lungime = 0,50 metri, lăţime = 0,50 metri, înălţimea de la sol în partea superioară = 2,15 metri. Caracteristici tehnice ale spaţiului de depozitare a ganterelor: lungime = 0,60 metri, lăţime = 0,60 metri. Lăţimea culoarului = 1,20 metri. 12. Deplasare 19,75 metri. 13. Ocolire jalon, spre dreapta. 14. Obstacolul nr. 5 (Deplasare între şicane): Candidatul se deplasează pe o distanţă de 10 metri, ocoleşte jalonul spre stânga şi se deplasează 10 metri, fără a se sprijini pe jaloane sau a le doborî. 14.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: a.se dezechilibrează şi atinge solul cu orice parte a corpului; b.atinge jaloanele fără a afecta structura traseului; c.deplasează jaloanele fără a afecta structura traseului: d.se sprijină pe jaloane fără a afecta structura traseului. 14.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.refuză să parcurgă distanţa precizată; b.se sprijină pe jaloane cu afectarea structurii traseului; c.dărâmă jaloanele cu afectarea structurii traseului; d.ocoleşte obstacolul. Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 metri, jaloane tip con, din polietilenă. Lungimea şi lăţimea obstacolului sunt delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă. Lăţimea culoarului = 1,20 metri. 15. Ocolire jalon spre dreapta. 16. Deplasare 10 metri. 17. Obstacolul nr. 6 (Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică): Din deplasare, candidatul execută bătaia pe ambele picioare, se desprinde de pe sol prin săritură, se sprijină pe obstacol cu ambele mâini concomitent cu depărtarea simultană a picioarelor, sare în sprijin depărtat peste capra de gimnastică şi aterizează pe ambele picioare fără atingerea aparatului cu altă parte a corpului. 17.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: a.nu efectuează bătaia pe ambele picioare; b.se sprijină pe obstacol cu o singură mână; c.atinge aparatul cu orice parte a corpului, cu excepţia mâinilor pentru sprijinul săriturii; d.atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor. 17.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.refuză parcurgerea obstacolului; b.se opreşte în faţa obstacolului; c.dărâmă obstacolul; d.aterizează tot la locul de desprindere a săriturii; e.încalecă sau/şi se caţără pe obstacol; f.rămâne pe obstacol; g.reia elanul; h.ocoleşte obstacolul. Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălţime capră de gimnastică (de la podea până la limita exterioară a părţii superioare) = 1,30 metri, 2 (două) saltele de gimnastică dispuse succesiv la aterizare. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice. Lăţimea culoarului = 2,30 metri. 18. Deplasare 2 metri. 19. Ocolire jalon, spre stânga. 20. Obstacolul nr. 7 (Trecerea pe sub un obstacol marcat): Candidatul traversează obstacolul acoperit ş;. închis cu material textil opac, la intrare şi la ieşire. 20.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care deplasează/mişcă din loc tunelul. 20.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.refuză parcurgerea obstacolului; b.se opreşte în tunel; c.iese prin lateral; d.ocoleşte obstacolul.
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  43
  Caracteristici tehnice ale obstacolului: tub rigid cu diametrul de 0,70 metri, lungime = 6 metri, acoperit şi închis cu material textil opac, la intrare şi la ieşire. Lăţimea culoarului = 1,60 metri. 21. Deplasare 4 metri. 22. Obstacolul nr. 8 (Escaladarea unei lăzi de gimnastică): Candidatul execută escaladarea obstacolului aşezat transversal pe direcţia de deplasare, printr-un procedeu la alegere, aterizează în picioare şi continuă deplasarea. 22.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor. 22.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.refuză parcurgerea obstacolului; b.dărâmă obstacolul; c.reia elanul; d.ocoleşte obstacolul. Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungimea părţii superioare = 1,60 metri, lăţimea părţii superioare = 0,40 metri, înălţime de la podea până la limita exterioară a părţii superioare = 1,60 metri. O saltea de gimnastică la aterizare. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice. Lăţimea culoarului = 1,60 metri. 23. Deplasare 2 metri. 24. Ocolire jalon, spre dreapta. 25. Deplasare 10 metri. 26. Obstacolul nr. 9 (Transportul unui manechin prin târâre): Candidatul se întoarce şi execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Manechinul este poziţionat cu picioarele la linia de start şi capul pe sensul de deplasare. Transportul manechinului pe distanţa de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu jalonul poziţionat la 5 metri, ocoleşte jalonul cu manechinul respectând prizele pe acesta şi continuă deplasarea înapoi la linia de plecare, picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu linia de plecare. 26.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: a.atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor; b.atinge jalonul fără a afecta structura traseului; c.scapă manechinul. 26.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.refuză parcurgerea obstacolului; b.refuză reluarea prizei corecte; c.depăşeşte spaţiul delimitat lateral; d.doboară jalonul; e.execută priza în alt mod şi pe alte părţi ale manechinului; f.ocoleşte obstacolul; g.trece linia de sosire fără manechin. Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanţa de parcurs = 2×5 metri, înălţimea manechinului = 1,60 metri, lăţimea umerilor manechinului = 0,60 metri, greutatea manechinului = 60 kg. Lăţimea culoarului = 1,60 metri. 27. Deplasare 10 metri 28. Ocolire jalon, spre stânga. 29. Obstacolul nr. 10 (Aruncarea mingii de handbal de pe loc la ţintă): Candidaţii se opresc în faţa pragului/liniei dispus/e transversal pe direcţia de aruncare şi aruncă la ţinta aflată la 10 (zece) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziţie. O aruncare este considerată reuşită dacă mingea a atins ţinta, cu condiţia să nu fi atins solul înainte de ţintă. Fiecare candidat are dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se obligatoriu doar în situaţia în care prima aruncare este nereuşită. În situaţia în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ţinta, atinge solul înainte de ţintă, este scăpată spre înainte/înapoi/lateral sau se depăşeşte pragul/linia de aruncare, candidatul se opreşte la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu şi mai are dreptul la o singură aruncare. 29.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde dacă şi la a doua încercare repetă una dintre următoarele situaţii: a.mingea nu atinge ţinta; b.mingea atinge solul înainte de ţintă; c.scapă mingea spre înainte/înapoi/lateral;
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  44
  d.depăşeşte pragul/linia de aruncare. 29.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.refuză să arunce mingea/mingile; b.ocoleşte obstacolul. Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 metri, lăţimea = 0,10 metri. Ţinta este dispusă la o distanţă de 10 metri de prag/ linia de aruncare. Caracteristici tehnice ale ţintei: lungime = 1 metru, lăţimea = 1 metru, dispusă la 1 metru de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară, fixă). Pentru aruncare se utilizează 2 (două) mingi de handbal, tip 3. Lăţimea culoarului = 2,00 metri. 30. Deplasare 10 metri. 31. Obstacolul nr. 11 (Detentă pe verticală): Din deplasare, candidatul sare şi atinge un obiect suspendat de la sol. Fiecare candidat are dreptul la o singură încercare. 31.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpii piciorului. 32.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat «nepromovat» în următoarele situaţii: a.refuză parcurgerea obstacolului; b.reia parcurgerea obstacolului; c.reia elanul; d.ocoleşte obstacolul; e.nu atinge obiectul suspendat. Caracteristici tehnice ale obstacolului: obiectul suspendat = o minge de tenis de câmp suspendată la o înălţime de 2,65 metri, măsuraţi de la sol până la baza inferioară a obiectului. Lăţimea culoarului = 2,00 metri. 33. Deplasare 10 metri. 34. Obstacolul nr. 12 (Navetă 12 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane) Din deplasare, candidatul ridică un jalon şi se deplasează cu acesta până la o linie de demarcare aflată la 20 de metri distanţă, depune jalonul după linia de demarcare şi preia un alt jalon de culoare diferită, cu care revine în alergare până la cealaltă linie de demarcare aflată la 20 de metri distanţă, după care se depune jalonul. Se efectuează 6 cicluri dus-întors. După fiecare deplasare pe distanţa de 20 de metri, jaloanele se depun succesiv, prin suprapunere, după linia de demarcare. 34.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde, o singură dată, în următoarele situaţii: a.se dezechilibrează şi cade; b.scapă jalonul în interiorul culoarului de alergare. 34.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.refuză să parcurgă distanţa precizată; b.refuză să ridice jaloanele în poziţie verticală, la căderea acestora; c.ocoleşte obstacolul; d.scapă jalonul în afara culoarului de alergare; e.nu aşează jaloanele succesiv, prin suprapunere; f.trece linia de sosire fără jalon sau cu jalon de culoare diferită; g.efectuează o navetă fără ca jaloanele depuse să fie în poziţie verticală.
  Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 metri, lăţimea culoarului = 2,00 metri, 12 jaloane tip con, din polietilenă, având 2 culori diferite în proporţii egale (ex.: 6 de culoare roşie, 6 de culoare verde), distribuite câte 6 din aceeaşi culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Lungimea şi lăţimea obstacolului sunt delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă. Sosire. Cronometrul evaluatorului se opreşte în momentul în care toate jaloanele sunt aşezate în modul descris, după linia de demarcare, cu excepţia ultimului jalon cu care candidatul trece linia de sosire.

Pentru timpii finali realizaţi de candidaţii la concursul de admitere se acordă note conform tabelului de transformare a timpului final în notă. Pentru candidatul declarat «nepromovat», procedura de selecţie încetează.

Tabel privind transformarea timpului final în notă
TIMP FINALNOTĂ
≤ 2’20’10
2’21’-2’22’9,80
2’23’-2’24’9,60
2’25’-2’26’9,40
2’27’-2’28’9,20
2’29’-2’30’9,00
2’31’-2’32’8,80
2’33’-2’34’8,60
2’35’-2’36’8,40
2’37’-2’38’8,20
2’39’-2’40’8,00
2’41’-2’42’7,80
2’43’-2’44’7,60
2’45’-2’46’7,40
2’47’-2’48’7,20
2’49’-2’50’7,00
2’51’-2’52’6,80
2’53’-2’54’6,60
2’55’-2’56’6,40
2’57’-2’58’6,20
2’59’-3’00’6,00
3’01’-3’02’5,80
3’03’-3’04’5,60
3’05’-3’06’5,40
3’07’-3’08’5,20
3’09’-3’10’5,00
≥ 3’11’Nepromovat
 1. Președintele comisiei de concurs:
  a) convoacă comisia cu atribuții în evaluarea performanței fizice, respectiv personalul auxiliar cu sarcini în cadrul traseului practic-aplicativ;
  b) verifică dacă traseul practic-aplicativ este amenajat și instalat conform specificațiilor tehnice prevăzute în PS-MAI-DGMRU-36/2019;
  c) instruiește pe bază de semnătură comisia cu atribuții de evaluare a performanței fizice a candidaților, respectiv personalul auxiliar cu sarcini în cadrul traseului practic-aplicativ;
  d) aprobă amânarea/continuarea desfășurării probei în cazuri speciale;
  e) hotărăște schimbarea/înlocuirea membrilor comisiei/subcomisiei și informează în scris, motivat, Comisia centrală de admitere.
 2. Responsabilul de traseu:
  a) efectuează amenajarea și instalarea traseului practic-aplicativ conform specificațiilor tehnice prevăzute în PS-MAI-DGMRU-36/2019;
  b) înainte de începerea probei, împreună cu evaluatorul de traseu efectuează remăsurarea traseului practic-aplicativ şi verificarea tuturor elementelor ce intră în componenţa acestuia, precum şi starea de funcţionare a cronometrului cu afișaj electronic, cele constatate fiind consemnate într-un proces verbal;
  c) propune preşedintelui comisiei amânarea desfăşurării probei în cazul în care temperatura ambientală sau condiţiile sălii sunt improprii şi/sau cronometrul cu afişaj electronic din motive tehnice/fortuite nu funcţionează;
  d) verifică prezenţa personalului cu atribuţii în domeniu și se asigură că aceștia își cunosc bine responsabilitățile;
  e) verifică prezenţa echipajului medical dedicat acordării primului ajutor şi a ambulanţei;
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  46
  f) organizează candidaţii şi realizează instructajul cu privire la modul de desfăşurare a probei, etapele de parcurgere a traseului practic-aplicativ, obstacolele, abordarea și trecerea corectă a acestora, restricţiile, penalizările, procedura de apreciere/măsurare, baremul şi situaţiile prevăzute cu eliminarea din concurs;
  g) verifică existenţa unui spaţiu de siguranţă de minimum 3 metri după linia de sosire a traseului practic-aplicativ şi dispune măsuri în consecinţă;
  h) permite începerea traseului practic-aplicativ pentru fiecare candidat după ce s-a asigurat că toate obstacolele şi elementele sunt dezinfectate și aşezate pe poziţii, iar personalul auxiliar este pregătit;
  i) porneşte simultan cronometrele la desprinderea de pe sol a candidatului (obstacolul nr. 1 – săritura în lungime de pe loc) şi le opreşte în momentul în care candidatul finalizează regulamentar proba (traseul practic-aplicativ);
  j) comunică cu voce tare rezultatul indicat de cronometrul cu afişaj electronic (rezultatul indicat de cronometrul manual este valorificat doar în situaţiile în care cronometrul cu afişaj electronic nu funcţionează);
  k) se asigură că fiecare candidat parcurge traseul practic-aplicativ în prezenţa a cel puţin doi candidaţi martor;
  l) propune schimbarea/înlocuirea membrilor comisiei/subcomisiei de evaluare a performanţei fizice şi informează în scris, motivat, preşedintele comisiei;
  m) la sesizarea personalului desemnat să completeze borderourile, validează și semnează în dreptul corecturilor înscrisurilor greşite;
  n) răspunde de corectitudinea datelor înscrise în borderouri și de predarea acestora secretarului comisiei de concurs.
 3. Evaluatorul de traseu:
  a) efectuează amenajarea și instalarea traseului practic-aplicativ conform specificațiilor tehnice prevăzute în PS-MAI-DGMRU-36, revizuită;
  b) înainte de începerea probei, împreună cu responsabilul de traseu efectuează remăsurarea traseului practic-aplicativ şi verificarea tuturor elementelor ce intră în componenţa acestuia, cele constatate fiind consemnate într-un proces verbal;
  c) verifică identitatea candidaţilor potrivit borderourilor de concurs;
  d) propune responsabilului de traseu amânarea desfăşurării probei în cazul în care temperatura ambientală sau condiţiile sălii sunt improprii;
  e) adoptă un comportament echidistant în relaţia sa cu candidaţii, fiindu-i interzisă comunicarea cu aceştia pe timpul parcurgerii traseului practic-aplicativ, cu excepţia situaţiilor tehnice prevăzute în PS-MAI-DGMRU-36;
  f) se poziţionează într-o zonă din care să fie vizibil pentru candidat, pentru responsabilul de sală, pentru personalul desemnat să completeze borderoul, cât şi pentru a putea constata şi semnaliza eventualele penalizări/eliminări;
  g) comunică numărul obstacolului unde candidatul este sancționat cu penalizare sau eliminare.
 4. Personalul desemnat să completeze borderourile de concurs:
  a) respectând ordinea din borderou, anunță candidatul care se prezintă la start și pe următorul;
  b) completează borderourile de concurs, marcând cu „-„ parcurgerea corectă a obstacolelor, cu „X” penalizările, cu „E” eliminările şi cu „A” abandonul;
  c) răspunde de corectitudinea consemnării în borderoul de concurs a penalizărilor sau eliminărilor indicate de către evaluatorul de traseu;
  d) consemnează timpul realizat comunicat de responsabilul de traseu pentru candidatul care finalizează proba;
  e) cumulează penalizările comunicate de evaluatorul de traseu transformându-le în secunde de penalizare, pe care le adaugă la timpul realizat de candidat;
  f) comunică candidatului timpul final (timpul realizat plus penalizările înregistrate), calificativul obținut (promovat sau nepromovat), precum și nota obținută și îi solicită acestuia semnătura;
  g) sesizează responsabilul de traseu dacă a comis greșeli în completarea borderoului, în prezenţa acestuia taie cu o linie orizontală înscrisul greşit, consemnează rezultatul corect și semnează în dreptul rectificării.

(extras din Ordinul MAI nr.177/2016 cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 32)

Traseu sportiv aplicativ pentru admitere la Academia de Poliție - specializarea pompieri (instalații pentru construcții)
 1. Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun, prin abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai jos. În situaţiile expres precizate în cadrul prezentei anexe candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde/obstacol. La final, penalizările acumulate sunt consemnate în borderou şi adunate la timpul cronometrat, rezultând timpul total. În situaţia în care candidatul nu parcurge un obstacol este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat”. 2. Proba se execută în ţinută sportivă decentă adecvată condiţiilor de desfăşurare a probelor în sala de sport (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening). 3. Este declarat “promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim de 2’15”. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat (“promovat”/”nepromovat”) se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 28 la ordin. 4. Pe timpul şi după susţinerea probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări. 5. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs şi declararea acestuia “nepromovat”. Trecerea de la alergare la mers a candidaţilor nu se consideră abandon. 6. Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură. 7. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul efectuării încălzirii, aşteptării pentru executarea probei, pe timpul şi după desfăşurarea probei, cauzate de nerespectarea normelor prelucrate sau de execuţiile greşite. 8. Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se desfăşoară individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a probei. 9. Înaintea parcurgerii traseului practic-aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaţilor elementele, modul de execuţie a acestora, restricţiile, penalizările, precum şi procedura de apreciere/măsurare. 10. Pe timpul desfăşurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie şi se asigură gratuit. 11. Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  48
 2. Fiecare candidat parcurge traseul practic-aplicativ în prezenţa a cel puţin doi martori din rândul candidaţilor. 13. Pe timpul desfăşurării probei, nu sunt admise indicaţii metodice din partea organizatorilor. 14. Traseul practic-aplicativ conţine un număr de 9 obstacole, având culoarul cu lăţimea de 2 metri. 15. Desfăşurarea probei se poate amâna, la propunerea membrilor subcomisiei/comisiei, cu acordul preşedintelui subcomisiei/comisiei, până la momentul când proba se poate desfăşura în condiţii normale. Candidaţii sunt anunţaţi cu privire la modificările apărute în Graficul concursului. 16. În situaţia în care, pe timpul executării probei, candidatul aduce modificări elementelor de delimitare ale culoarelor ce urmează a fi parcurse, acesta este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat”.
 1. START La semnalul evaluatorului, candidatul, folosindu-se de un element ajutător, asigurat de organizator, ia poziţia “atârnat” la bara pentru tracţiuni, cu braţele întinse, cu priză la alegere. În momentul în care candidatul este în poziţia “atârnat” la bara pentru tracţiuni şi picioarele nu ating solul sau un alt punct de sprijin, evaluatorul dă comanda “START” şi implicit începe proba. Cronometrarea începe la prima mişcare de ascensiune a candidatului. 2. Tracţiuni la bară fixă (obstacolul nr. 1): Se execută obligatoriu 3 tracţiuni din poziţia “atârnat”, cu braţele întinse, ca priză la alegere. O execuţie este corectă atunci când în poziţia atârnat cu braţele întinse, picioarele nu ating solul sau alt punct de sprijin, iar la ridicare bărbia depăşeşte nivelul barei. Evaluatorul numără cu voce tare execuţiile corecte. În situaţia unei execuţii incorecte se precizează cu voce tare numărul de execuţii corecte efectuate până în acel moment. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.pierde priza la bară, cu ambele mâini; b.atinge solul; c.nu execută numărul obligatoriu de 3 (trei) tracţiuni. Caracteristici tehnice ale obstacolului: bară tracţiuni poziţionată la înălţimea de 2,7 metri faţă de sol, un element ajutător care să permită candidatului luarea poziţiei “atârnat”. 3. Deplasare 10 metri spre înainte. 4. Două rostogoliri succesive înainte, pe saltele (obstacolul nr. 2): Candidatul execută 2 (două) rostogoliri succesive înainte. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care depăşeşte, în lateral, spaţiul saltelelor, la una dintre rostogoliri. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.refuză executarea rostogolirilor; b.depăşeşte în lateral spaţiul saltelelor a doua oară; c.execută o singură rostogolire; d.ocoleşte obstacolul. Caracteristici tehnice ale obstacolului: 2 saltele de gimnastică amplasate longitudinal, una în prelungirea celeilalte. Fiecare saltea are lungimea = 2 metri şi lăţimea = 1 metru. 5. Deplasare 5 metri spre înainte. 6. Deplasare în echilibru pe două bănci de gimnastică cu transport de greutăţi (obstacolul nr. 3): Se ridică două greutăţi (gantere) depozitate în faţa a două bănci de gimnastică, se efectuează urcarea şi deplasarea pe băncile de gimnastică transportând ambele greutăţi, după parcurgerea acestora se coboară şi se depozitează greutăţile în spaţiile marcate pentru fiecare. În situaţia în care, pe timpul execuţiei după urcarea pe banca de gimnastică, candidatul atinge solul, cade de pe aparat, scapă una sau ambele greutăţi, acesta este obligat să reia parcurgerea obstacolului de la început, prin urcarea pe banca de gimnastică cu transportul simultan al greutăţilor. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care amplasează una sau ambele greutăţi, total sau parţial, în afara spaţiului marcat. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.refuză executarea deplasării cu transportul simultan al greutăţilor pe tot parcursul obstacolului; b.cade de pe obstacol a doua oară; c.scapă una sau ambele greutăţi a doua oară; d.răstoarnă banca pe timpul deplasării; e.ocoleşte obstacolul; f.refuză reluarea abordării obstacolului. Caracteristici tehnice ale obstacolului: două gantere a câte 10 kilograme, depozitate fiecare într-un spaţiu marcat, cu dimensiunile de 0,50 metri X 0,50 metric, simetric pe direcţia de deplasare, la distanţa de un metru înaintea primei bănci dintr-un ansamblu de două bănci de gimnastică amplasate longitudinal, una în prelungirea celeilalte. Fiecare bancă are lungimea de 3 metri, lăţimea de 0,26 metri şi înălţimea de 0,35 metri. Spaţiile de depozitare finale au dimensiunea de 0,50 metri X 0,50 metri şi sunt marcate simetric pe direcţia de deplasare, la distanţa de un metru. 7. Ocolire jalon prin stânga. 8. Deplasare un metru spre înainte. 9. Deplasare prin “aparatul de trecere prin spaţii înguste (tunel)” (obstacolul nr. 4): Candidatul se apleacă şi se deplasează prin obstacolul marcat, printr-un procedeu la alegere. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în situaţia în care nu execută trecerea prin aparatul de trecere prin spaţii înguste.
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  49
  Caracteristici tehnice ale obstacolului: tunel acoperit, închis la intrare şi ieşire cu material textil opac, cu înălţimea = 0,70 metri, lăţime = 0,70 metri, lungime = 10 metri. 10. Deplasare 8 metri spre înainte. 11. Săritură în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 5): Din alergare, candidatul execută bătaia pe ambele picioare, se desprinde de pe sol prin săritură, se sprijină pe obstacol cu ambele mâini concomitent cu depărtarea simultană a picioarelor, sare în sprijin depărtat peste capra de gimnastică şi aterizează pe ambele picioare fără atingerea aparatului cu altă parte a corpului. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: a.nu efectuează bătaia pe ambele picioare; b.se sprijină pe obstacol cu o singură mână; c.atinge aparatul cu orice parte a corpului, cu excepţia mâinilor de sprijin a săriturii; d.atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.refuză parcurgerea obstacolului; b.se opreşte în faţa obstacolului; c.dărâmă obstacolul; d.aterizează tot la locul de desprindere a săriturii; e.încalecă sau/şi se caţără pe obstacol; f.rămâne pe obstacol; g.reia elanul; h.ocoleşte obstacolul. Caracteristici tehnice ale obstacolului: capra de gimnastică cu înălţimea = 1,30 metri, o saltea de gimnastică dispusă la aterizare, grosime = 3 – 5 centimetri. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice. 12. Deplasare 2 metri spre înainte. 13. Ocolire jalon prin dreapta. 14. Deplasare 7 metri spre înainte. 15. Trecere prin săritură peste saltea (obstacolul nr. 6):Din deplasare, candidatul execută trecerea prin săritură peste o saltea de gimnastică. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: a.atinge oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare; b.calcă oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.refuză să execute săritura; b.calcă interiorul suprafeţei saltelei cu toată talpa; c.parcurge obstacolul prin săritură în lateralul saltelei; d.ocoleşte obstacolul. Caracteristici tehnice ale obstacolului: saltea de gimnastică lungime = 2 metri, lăţime = 1 metru, grosime = 3 – 5 centimetri, marcată la 1 centimetru de marginile saltelei cu bandă de culoare albă, cu lăţimea de 2 centimetri. 16. Deplasare 5 metri spre înainte. 17. Trecere peste calul de gimnastică fără mânere (obstacolul nr. 7): Candidatul execută trecerea peste calul aşezat transversal pe direcţia de deplasare, printr-un procedeu la alegere, aterizează şi continuă deplasarea. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.refuză parcurgerea obstacolului; b.dărâmă obstacolul; c.trece pe sub obstacol; d.reia elanul; e.ocoleşte obstacolul. Caracteristici tehnice ale obstacolului: cal de gimnastică înălţime = 1,50 metri, o saltea de gimnastică dispusă la aterizare, grosime = 3 – 5 centimetri. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice. 18. Deplasare 5 metri spre înainte. 19. Ocolire jalon prin stânga. 20. Transportul a trei stingătoare tip P6 (obstacolul nr. 8): Candidatul se deplasează 20 metri, ridică un stingător tip P6, aflat într-un spaţiu marcat şi se deplasează cu acesta înapoi pe distanţa de 20 metri, ocoleşte jalonul prin stânga, se deplasează pe distanţa de 20 metri şi depune stingătorul P6 în poziţie verticală în spaţiul marcat corespunzător, urmând a reveni şi a proceda la fel şi cu celelalte două stingătoare P6. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.stingătorul P6 nu este aşezat corespunzător, candidatul continuând traseul cu atingerea următorului stingător P6; b.refuză parcurgerea distanţei precizate; c.ocoleşte obstacolul; d.nu depune stingătorul P6 în mod corect, în poziţie verticală şi începe executarea următorului obstacol. Caracteristici tehnice ale obstacolului: 3 (trei) stingătoare P6 încărcate, cu greutatea de 9,5 kilograme fiecare. 21. Ocolire jalon prin dreapta. 22. Deplasare 10 metri spre înainte. 23. Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9):
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  50
  Din deplasare, candidatul se poziţionează în dreptul capului manechinului, cu spatele la direcţia de deplasare, ridică manechinul, execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini şi transportă manechinul cu spatele pe direcţia de deplasare, baza manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu jalonul poziţionat la 10 metri, ocoleşte jalonul cu manechinul respectând prizele pe acesta şi continuă deplasarea până la linia de sosire, manechinul trebuind să depăşească în totalitate linia de sosire. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde o singură dată, în situaţia în care, pe timpul deplasării, nu menţine priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. În situaţia în care candidatul cade sau scapă manechinul, acesta este obligat să execute din nou priza pe sub axile, cu ambele mâini, fără penalizare. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat “nepromovat” în următoarele situaţii: a.refuză parcurgerea obstacolului; b.refuză reluarea prizei pe sub axile; c.trece linia de sosire fără manechin. Caracteristici tehnice ale obstacolului: manechin de înălţime = minim 1,60 metri şi greutate = 60 kilograme. Manechinul este poziţionat cu capul pe sensul de deplasare şi cealaltă extremitate pe linia de demarcaţie a începutului obstacolului. 24. SOSIRE. Evaluatorul opreşte cronometrul în momentul în care manechinul transportat de candidat depăşeşte în totalitate linia de sosire, moment ce marchează finalul traseului.

Pentru timpii finali realizaţi de candidaţii la concursul de admitere se acordă note, conform tabelului de transformare a timpului final în notă. Pentru candidatul declarat «Nepromovat», procedura de selecţie încetează.

Tabelul de transformare a timpului final în notă
Timp finalNotă
sub 1’50“, inclusiv10
peste 1’50“-1’51“, inclusiv9,80
peste 1’51“-1’52“, inclusiv9,60
peste 1’52“-1’53“, inclusiv9,40
peste 1’53“-1’54“, inclusiv9,20
peste 1’54“-1’55“, inclusiv9,00
peste 1’55“-1’56“, inclusiv8,80
peste 1’56“-1’57“, inclusiv8,60
peste 1’57“-1’58“, inclusiv8,40
peste 1’58“-1’59“, inclusiv8,20
peste 1’59“-2’00“, inclusiv8,00
peste 2’00“-2’01“, inclusiv7,80
peste 2’01“-2’02“, inclusiv7,60
peste 2’02“-2’03“, inclusiv7,40
peste 2’03“-2’04“, inclusiv7,20
peste 2’04“-2’05“, inclusiv7,00
peste 2’05“-2’06“, inclusiv6,80
peste 2’06“-2’07“, inclusiv6,60
peste 2’07“-2’08“, inclusiv6,40
peste 2’08“-2’09“, inclusiv6,20
peste 2’09“-2’10“, inclusiv6,00
peste 2’10“-2’11“, inclusiv5,80
peste 2’11“-2’12“, inclusiv5,60
peste 2’12“-2’13“, inclusiv5,40
peste 2’13“-2’14“, inclusiv5,20
peste 2’14“-2’15“, inclusiv5,00
peste 2’15“Nepromovat
 1. Președintele comisiei de concurs:
  a) convoacă comisia cu atribuții în evaluarea performanței fizice, respectiv personalul auxiliar cu sarcini în cadrul traseului practic-aplicativ;
  b) verifică dacă traseul practic-aplicativ este amenajat și instalat conform specificațiilor tehnice;
  c) instruiește pe bază de semnătură comisia cu atribuții de evaluare a performanței fizice a candidaților, respectiv personalul auxiliar cu sarcini în cadrul traseului practic-aplicativ;
  d) aprobă amânarea/continuarea desfășurării probei în cazuri speciale;
  e) hotărăște schimbarea/înlocuirea membrilor comisiei/subcomisiei și informează în scris, motivat, structura organizatoare și Comisia centrală de admitere.
 2. Responsabilul de traseu:
  a) efectuează amenajarea și instalarea traseului practic-aplicativ conform specificațiilor tehnice;
  b) înainte de începerea probei, împreună cu evaluatorii de traseu efectuează remăsurarea traseului practic-aplicativ şi verificarea tuturor elementelor ce intră în componenţa acestuia, precum şi starea de funcţionare a cronometrului cu afișaj electronic, cele constatate fiind consemnate într-un proces verbal;
  c) propune preşedintelui comisiei amânarea desfăşurării probei în cazul în care temperatura ambientală sau condiţiile sălii sunt improprii sau cronometrul cu afișaj electronic din motive tehnice/fortuite nu funcţionează;
  d) verifică prezenţa personalului cu atribuţii în domeniu și se asigură că aceștia își cunosc bine responsabilitățile;
  e) verifică prezența echipajului medical dedicat acordării primului ajutor şi a ambulanţei;
  f) organizează candidaţii astfel încât aceștia să respecte distanțarea socială şi realizează instructajul cu privire la modul de desfăşurare a probei, etapele de parcurgere a traseului practic-aplicativ, obstacolele, abordarea și trecerea corectă a acestora, restricţiile, penalizările, procedura de apreciere/măsurare, baremul şi situaţiile prevăzute cu eliminarea din concurs;
  g) verifică existenţa unui spaţiu de siguranţă de minimum 3 metri după linia de sosire a traseului practic-aplicativ şi dispune măsuri în consecinţă;
  h) permite începerea traseului practic-aplicativ pentru fiecare candidat după ce s-a asigurat că toate obstacolele şi elementele sunt dezinfectate și aşezate pe poziţii, iar personalul auxiliar este pregătit;
  i) porneşte simultan cronometrele la prima mișcare de ascensiune a candidatului (obstacolul nr. 1 – tracțiuni la bară fixă) şi le opreşte în momentul în care candidatul finalizează regulamentar proba (traseul practic-aplicativ);
  j) evaluează abordarea și trecerea corectă a obstacolelor 1, 8 și 9 descrise la capitolul II punctul 1, 8 și 9, comunicând numărul obstacolului unde candidatul este sancționat cu penalizare sau eliminare;
  k) comunică rezultatul indicat de cronometrul cu afişaj electronic (rezultatul indicat de cronometrul manual este valorificat doar în situaţiile în care cronometrul cu afişaj electronic nu funcţionează);
  l) se asigură că fiecare candidat parcurge traseul practic-aplicativ în prezenţa a cel puţin doi candidaţi martor;
  m) propune schimbarea/înlocuirea membrilor comisiei/subcomisiei de evaluare a performanţei fizice şi informează în scris, motivat, preşedintele comisiei;
  n) la sesizarea personalului desemnat să completeze borderourile, validează și semnează în dreptul corecturilor înscrisurilor greşite;
  o) răspunde de corectitudinea datelor înscrise în borderouri și de predarea acestora secretarului comisiei de concurs.
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  52
 3. Evaluatorii de traseu 1 și 2:
  a) efectuează amenajarea și instalarea traseului practic-aplicativ conform specificațiilor tehnice;
  b) înainte de începerea probei, împreună cu evaluatorul de traseu efectuează remăsurarea traseului practic-aplicativ şi verificarea tuturor elementelor ce intră în componenţa acestuia, cele constatate fiind consemnate într-un proces verbal;
  c) verifică identitatea candidaţilor potrivit borderourilor de concurs;
  d) propun responsabilului de traseu amânarea desfăşurării probei în cazul în care temperatura ambientală sau condiţiile sălii sunt improprii;
  e) adoptă un comportament echidistant în relaţia lor cu candidaţii, fiindu-le interzisă comunicarea cu aceştia pe timpul parcurgerii traseului practic-aplicativ, cu excepţia situaţiilor tehnice prevăzute;
  f) se poziţionează într-o zonă din care să fie vizibili pentru candidat, pentru responsabilul de sală, pentru personalul desemnat să completeze borderoul, cât şi pentru a putea constata şi semnaliza eventualele penalizări/eliminări;
  g) Evaluatorul nr. 1 validează abordarea și trecerea corectă a obstacolelor 2, 5 și 6 descrise la capitolul II punctele 2, 5 și 6, comunicând numărul obstacolului unde candidatul este sancționat cu penalizare sau eliminare.
  h) Evaluatorul nr. 2 validează abordarea și trecerea corectă a obstacolelor 3, 4 și 7 descrise la capitolul II punctele 3, 4 și 7, comunicând numărul obstacolului unde candidatul este sancționat cu penalizare sau eliminare.
 4. Personalul desemnat să completeze borderourile de concurs:
  a) respectând ordinea din borderou, anunță candidatul care se prezintă la start și pe următorul;
  b) completează borderourile de concurs, marcând cu „-„ parcurgerea corectă a obstacolelor, cu „X” penalizările, cu „E” eliminările din concurs şi cu „A” abandonul;
  c) răspunde de corectitudinea consemnării în borderoul de concurs a penalizărilor sau eliminărilor indicate de către responsabilului de traseu și a celor doi evaluatori;
  d) consemnează timpul realizat comunicat de responsabilul de traseu pentru candidatul care finalizează proba;
  e) cumulează penalizările comunicate și le transformă în secunde de penalizare;
  f) comunică candidatului timpul final (timpul realizat plus penalizările), calificativul obținut (promovat sau nepromovat) și îi solicită acestia semnătura;
  g) sesizează responsabilul de traseu dacă a comis greșeli în completarea borderoului, în prezenţa acestuia taie cu o linie orizontală înscrisul greşit, consemnează rezultatul corect și semnează în dreptul rectificării.
  Pe toată perioada concursului va exista un cadru specialist de rezervă instruit și pregătit în orice moment pentru a înlocui pe oricare din membrii comisiei.

Pentru proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor sunt recomandate oricare dintre manualele aprobate prin Ordinele ministrului educaţiei.
Subiectele vor fi elaborate conform tematicilor şi nu vizează conţinutul unui manual anume.
Manualul şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi care ajută la parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe.
Elaborarea și corectarea subiectelor de gramatică se va face cu respectarea programei de limba română în vigoare în perioada în care absolvenții de liceu din acest an au parcurs materia și au asimilat teoria și practica analizei gramaticale.

A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE

 1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.
   Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 6-11.
   Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 2007, p. 8-11.
   Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 4-13.
   Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, p. 14-16.
   Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, Istorie.
   Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 4-9.
   Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin Soare, Istorie.
   Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 12-16.
   Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 2007, p. 16-23.
  B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR
 2. Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa.
   Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 56-59.
   Magda Stan, Cristian Vornicii, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 2007, p. 45-51. Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 100-109.
   Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, p. 57-59; 61-63.
   Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, Istorie.
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  54
   Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 40-47.
   Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin Soare, Istorie.
   Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 52-55.
   Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 2007, p. 70-73.
 3. Constituţiile din România.
   Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 62-67.
   Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 2007, p. 55-57. Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 121-129.
   Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, p. 65-67.
   Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, Istorie.
   Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 50-55.
   Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin Soare, Istorie.
   Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 61-64.
   Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 2007, p. 76-79.
  C. STATUL ŞI POLITICA
 4. Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII).
   Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 74-83.
   Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 2007, p. 63-66. Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 142-152.
   Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, p. 74-76.
   Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, Istorie.
   Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 60-63.
   Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin Soare, Istorie.
   Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 70-73.
   Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 2007, p. 84-95.
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  55
 5. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIII-XX).
   Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 84-89.
   Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 2007, p. 67-71.
   Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 153-164.
   Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, p. 74-91.
   Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, Istorie.Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 64-70.
   Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin Soare, Istorie.Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 74-83.
   Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 2007, p. 96-123.
 6. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste.
   Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 100-107. Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 2007, p. 79-85. Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 176-187.
   Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, p. 99-103.
   Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, Istorie.
   Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 78-87.
   Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin Soare, Istorie.
   Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 96-102.
   Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 2007, p. 134-145.
  D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
 7. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.
   Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 110-117. Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 2007, p. 89-94.
   Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 195-227.
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  56
   Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, p. 109-114.
   Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, Istorie.Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 88-93.
   Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin Soare, Istorie.Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 106-114.
   Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 2007, p. 148-153.
 8. România şi concertul european: de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX.
   Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 118-125. Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 2007, p. 95-99 Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 228-232.
   Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, p. 116-126.
   Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, Istorie.Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 94-99.
   Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin Soare, Istorie.Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 115-118.
   Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 2007, p. 154-165.
 9. România în perioada „Războiului rece”.
   Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 130-135. Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 2007, p. 103 Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 251-261.
   Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, p. 129-131.
   Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, Istorie.
   Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 102-107.
   Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin Soare, Istorie.
   Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 123-126.
   Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 2007, p. 168-171.

Elemente de structură a limbii

 1. Lexicul
 • Vocabularul fundamental şi masa vocabularului
 • Cuvântul. Sensul cuvintelor în context. Tipuri de sens (de bază, secundar, figurat) şi rolul contextului în realizarea fiecăruia.
 • Dubletele etimologice.
 • Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală.
 • Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile lexicale (vechi şi noi). Neologismele. Pronunţarea corectă a neologismelor. Greşeli de pronunţie.
 • Sinonime. Antonime. Omonime. Paronime. Cuvinte polisemantice.
 • Pleonasmul. Tautologia. Unităţi frazeologice (locuţiuni, expresii)
 1. Noţiuni de fonetică
  Vocale. Consoane. Semivocale. Diftongul. Triftongul. Hiatul. Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe. Accentul; accentuarea corectă în limba română.
 2. Morfosintaxa
 • Părţile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuţiunile
 • Categorii morfologice (diateză, conjugare, mod, timp, persoană, număr, gen, caz, grad de comparaţie). Funcţii sintactice.
 • Părţile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. – Funcţii sintactice (adverb, interjecţie).
 1. Noţiuni de sintaxă; sintaxa propoziţiei şi a frazei
 • Relaţii sintactice. Mijloace de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază. Fraza. Propoziţia principală şi cea secundară/subordonată. Elemente de relaţie în frază. Propoziţia regentă şi cea subordonată. Elementul regent. Cuvintele și construcțiile incidente. Anacolutul
 • Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipuri de propoziţii şi de părţi de propoziţie.
 • Contragerea și expansiunea
 • Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă.
 • Subiectul şi propoziţia subiectivă.
 • Atributul şi propoziţia subordonată atributivă.
 • Complementul direct si propoziţia subordonată completivă directă.
 • Complementul indirect si propoziţia subordonată completivă indirectă.
 • Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod , de cauză, de scop.
 • Propoziţiile circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop
 • Propozițiile condiţionale, concesive și consecutive.
 • Acordul gramatical; acordul prin atracţie; acordul logic.
  Bibliografie:
 1. Programa și manualele de Limba română pentru clasele V‒VIII, toate/ oricare dintre cele avizate și aprobate de Ministerul Educației pentru perioada 2014-2018 în care candidații au
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  58
  parcurs, în școală, gramatica limbii române (deoarece morfosintaxa propoziției și, respectiv, sintaxa frazei se studiază exclusiv la nivel gimnazial)
 2. Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, în vigoare;
 3. Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), ediţia a III-a, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2016;
 4. Dicționar actualizat de neologisme (DAN), ediţia a III-a Florin Marcu, Editura Saeculum I.O., București, 2019.

I. MORFOLOGIE
 SUBSTANTIVUL: număr, caz; substantive cu prepoziţii obligatorii; substantive colective ARTICOLUL: hotărât, nehotărât, zero; cazuri de omisiune.
 ADJECTIVUL: tipuri, grade de comparaţie; comparaţia intensivă; adjective cu prepoziţii obligatorii.
 PRONUMELE: personal, reflexiv, reciproc, posesiv, demonstrativ, relativ, nehotărât NUMERALUL: cardinal, ordinal, multiplicativ.
 VERBUL: modurile şi timpurile diatezei active; diateza pasivă; verbele cauzative (have, get); construcţii cu subjonctivul; verbe modale, modalitatea; construcţii cu infinitivul şi cu participiul; verbe cu prepoziţii obligatorii; “phrasal verbs”.
 ADVERBUL : tipuri; locuţiuni; ordinea adverbelor de loc, mod şi timp în propoziţie; folosirea adverbelor în poziţie accentuată la începutul propoziţiei; grade de comparaţie CUVINTE DE LEGATURĂ: prepoziţii, conjuncţii, locuţiuni.
II.SINTAXA
PROPOZIŢIA ŞI FRAZA Ordinea cuvintelor în propoziţii
 Acordul
 Propoziţii declarative, interogative, exclamative, imperative; tag-questions (întrebări disjunctive) Propoziţii subordonate
 Propoziţia condiţională (I, II, III); construcţii condiţionale mixte. Propoziţia temporală
 Concordanţa timpurilor Vorbire directă şi indirectă
 Inversiunea
 Construcţii emfatice Construcţii cu “it” şi “there”
III. ELEMENTE DE VOCABULAR
 Colocaţii, sinonime, antonime, omonime, paronime
 Polisemie; familii de cuvinte
 Cuvinte şi expresii idiomatice

I. Gramatică
 Substantivul
Gen, număr, declinare, substantive compuse.
 Articolul
Hotărât, nehotărât.
Negaţia.
 Adjectivul
Poziţie, folosire şi grade de comparaţie, declinare.
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
60
 Verbul
Poziţia în propoziţie(topică), indicativ, conjunctiv 1(vorbirea indirectă) şi 2 (exprimarea unei dorinţe nerealizabile şi a unei condiţii), diateze, recţiune. Verbe modale
Verbe cu particulă separabilă şi neseparabilă.
 Adverbul
Timp, loc, mod, cauză.
Adverbe pronominale.
 Cuvinte de legătură
Prepoziţia (cu genitivul, dativul, acuzativul şi/sau dativ şi acuzativ).
Conjuncţia (coordonatoare şi subordonatoare).
 Pronumele
Personal, posesiv, demonstrativ, impersonal, reflexiv, indefinit, declinare.
II. Sintaxă
 Propoziţii secundare.
 Construcţii infinitivale şi participiale (participiul 1 şi 2). Topica propoziţiei principale şi subordonatoare.
III. Lexic
 Cuvinte şi expresii; sinonime; antonime; familii de cuvinte; omonime, paronime, schimbarea categoriei gramaticale, formarea cuvintelor prin derivare şi compunere. Traducere/retroversiune.

I. Gramatică
 Articolul
hotărât şi nehotărât
modificări eufonice
valorile articolului neutru lo
 Substantivul
substantive defective de număr
formarea prin derivare şi compunere
genul şi numărul substantivelor
 Adjectivul
apocopare
modificarea de sens în funcţie de poziţia faţă de substantiv grade de comparaţie (forme regulate/ neregulate) adjectivul posesiv
adjective nehotărâte şi distributive
 Pronumele
personal – forme neaccentuate (dativ, acuzativ)
reflexiv
posesiv
nehotărât şi negativ
interogativ
relativ
valorile lui „se”
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
61
 Verbul
formele şi folosirea timpurilor şi modurilor
folosirea verbelor ser şi estar cu valoare predicativă
folosirea verbelor ser/ estar cu valoare copulativă
perifraze verbale (estar, seguir, ir + gerunziul; perifraze incoative şi terminative)
diateza pasivă cu ser – estar
 Adverbul
de timp, de loc, de mod
negativ
relativ
interogativ
 Prepoziţia
sensuri de bază ale prepoziţiilor a, con, de, en, por, para…
opoziţiile a/ en, por/ para
corelaţiile de/ a, desde/ hasta
prepoziţii grupate
 Sintaxa
coordonarea
subordonarea temporală, cauzală, condiţională, concesivă, consecutivă, relativă si condiţional
stil direct/indirect – corespondenţa timpurilor
 Lexicologie
familia de cuvinte
sinonime
antonime
omonime
câmpuri semantic
 Morfologie
Articolul: folosirea şi omiterea articolului cu nume proprii.
Substantivul: substantive cu forme speciale de plural, pluralul substantivelor compuse. Adjectivul: adjective calificative – adjective cu forme speciale de comparativ şi superlativ, adjective cu superlative neregulate; adjective determinative (posesive, demonstrative, nehotărâte).
Pronumele: pronume personale, poziţia formelor neaccentuate (atone), combinaţii de pronume neaccentuate; pronumele posesive, pronumele demonstrative, pronumele nehotărâte, pronumele relative, pronumele interogative.
Verbul: folosirea modului indicativ şi a modului conjunctiv; modul imperativ; moduri nepersonale.
Adverbul: grade de comparaţie ale adverbelor.
Prepoziţia: sistematizarea si actualizarea principalelor prepoziţii.
Conjuncţia: conjuncţiile coordonatoare şi subordonate.
 Sintaxă
Concordanţa timpurilor la modul indicativ şi la modul conjunctiv. Vorbirea directă şi indirectă.
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
62
Exprimarea cauzei, a consecinţei, a scopului şi a condiţiei.
 Tipuri de texte
Informativ, explicativ, descriptiv, incitativ (reţete, instrucţiuni de folosire), publicitar, argumentativ.

I. Gramatică
 Substantivul: Gen, număr, declinare.
 Adjectivul: Poziţie, gradele de comparaţie, declinarea.
 Verbul: Conjugare, aspectele verbale, verbele reflexive, verbele impersonale, verbele de mişcare.
 Adverbul: Mod, loc, timp, cauză, cantitate, scop, gradele de comparaţie, adverbele relative, pronominale, interogative, demonstrative, nehotărâte, predicative.
 Cuvinte de legătură: Prepoziţia. Conjuncţia. Particula.
 Pronumele: Personal, reflexiv „ce6a”, posesiv, demonstrativ, interogativ, relativ, negativ, nehotărât – declinare.
 Numeralul: Cardinal şi ordinal.
II. Sintaxă
 Sintaxa propoziţiei (subiect, atribut, apoziţie, complement, construcţii active şi pasive, tipuri de propoziţii);
 Sintaxa frazei (fraza formată prin coordonare, fraza formată prin subordonare, fraza formată prin juxtapunere);
 Vorbirea directă şi indirectă.
III. Lexic

 Substantivul
-gen, număr (inclusiv cazuri particulare)
-exprimarea cazurilor
 Articolul
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
59
-articolul hotărât şi nehotărât
-articolul partitiv (forme, înlocuirea articolului partitiv cu prepoziţia « de »)
 Adjectivul calificativ şi pronominal
acordul adjectivului calificativ, gradele de comparaţie adjective pronominale (posesive, demonstrative, nehotărâte)
 Numeralul
numeralul cardinal şi ordinal
 Pronumele
-pronumele personal subiect
-pronumele personal complement direct şi indirect (locul lor în fraza asertivă, -interogativă şi imperativă) pronumele reflexive, posesive, demonstrative, relative, interogative, nehotărâte, pronumele “en” şi “y”
 Verbul
-moduri (indicativ, imperativ, condiţional, subjonctiv, infinitiv, gerunziu, participiu)
timpuri (simple şi compuse), folosirea lor forme verbale perifrastice acordul participiului trecut
-construcţii impersonale
-diateza activă, reflexivă şi pasivă
-discurs direct şi indirect
 Adverbul
-tipuri (de mod, cantitate, timp, loc, afirmaţie, negaţie)
-grade de comparaţie
 Prepoziţii şi conjuncţii
-prepoziţii şi conjuncţii (locuţiuni prepoziţionale şi conjuncţionale) cu mare frecvenţă în comunicare / folosirea lor
-conjuncţia « si » de interogaţie indirectă
 Elemente de sintaxă
-concordanţa timpurilor la indicativ
-concordanţa timpurilor la subjonctiv
-“si” condiţional / “si” dubitativ
-folosirea subjonctivului în propoziţia completivă şi relativă
-exprimarea cauzei, scopului, consecinţei, condiţiei, concesiei
 Tipuri de fraze
-fraza asertivă (afirmativă şi negativă), fraza interogativă (directă şi indirectă), fraza imperativă, impersonală, emfatică (principalele procedee ale emfazei)
 Lexic
-cuvinte şi expresii
-sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte, cuvinte polisemantic.

Pentru proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor sunt recomandate oricare dintre manualele aprobate prin Ordinele ministrului educaţiei.
Subiectele vor fi elaborate conform tematicilor şi nu vizează conţinutul unui manual anume.
Manualul şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi care ajută la parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe.

 1. Numere reale: operaţii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul unui număr real,puteri, aproximări raţionale pentru numere iraţionale sau reale, partea întreagă şi partea fracţionară a unui număr real, operaţii cu intervale de numere reale, radicali, logaritmi.
 2. Inducţia matematică.
 3. Şiruri particulare: progresii aritmetice, progresii geometrice, formula termenului general în funcţie de un termen dat şi raţie, suma primilor n termeni ai unei progresii, condiţia ca n numere să fie în progresie aritmetică sau geometrică pentru n ≥ 3.
 4. Mulţimea numerelor complexe: numere complexe sub formă algebrică, conjugatul unui număr complex, modulul unui număr complex, operaţii cu numere complexe.
 5. Funcţii: funcţia de gradul I, funcţia de gradul II, funcţia putere, funcţia radical, funcţia exponenţială, funcţia logaritmică, injectivitate, surjectivitate, bijectivitate, funcţii inversabile, compunerea funcţiilor.
 6. Ecuaţii: ecuaţii iraţionale care conţin radicali de ordinul 2 sau 3, ecuaţii exponenţiale, ecuaţii logaritmice, ecuaţii algebrice având coeficienţi in Z, Q, R, C, ecuaţii binome, ecuaţii reciproce, ecuaţii bipătrate.
 7. Elemente de combinatorică: permutări, aranjamente, combinări, binomul lui Newton.
 8. Elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii liniare: operaţii cu matrice (adunarea, înmulţirea, înmulţirea unei matrice cu un scalar, proprietăţi), determinanţi (determinantul unei matrice pătratice de ordin cel mult 4, proprietăţi), matrice inversabile din Mn(C), n ≤ 4, ecuaţii matriceale, sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice, studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor ( proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouche).
 9. Limite de funcţii, continuitate şi derivabilitate: limita unei funcţii într-un punct, limite laterale, cazuri exceptate în calculul limitelor de funcţii, asimptotele graficului unei funcţii, continuitatea unei funcţii, operaţii cu funcţii continue, derivata unei funcţii într-un punct, derivabilitatea unei funcţii, calculul derivatelor de ordinul I şi II, regulile lui L’Hospital, studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor.
 10. Primitivele unei funcţii şi integrala definită: primitive uzuale, proprietatea de liniaritate a integralei nedefinite, proprietăţi ale integralei definite (liniaritate, monotonie, aditivitate în raport cu
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
  64
  intervalul de integrare), metode de calcul al integralelor definite (integrarea prin părţi, integrarea prin schimbare de variabilă, integrarea prin metoda descompunerii în fracţii simple), aplicaţii ale integralei definite (aria unei suprafeţe plane, volumul unui corp de rotaţie).
  NOTĂ:
 • Rezolvarea subiectelor pentru admitere se va realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe, care este parte a programei şcolare IX-XII. Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualul şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi care ajută la parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe.

I. ELEMENTE DE MECANICĂ
I.1. PRINCIPII ŞI LEGI ÎN MECANICA CLASICĂ vector de poziţie, vector deplasare
 viteză, vectorul viteză, unitate de măsură
 acceleraţie, vectorul acceleraţie, unitate de măsură
 modelul punctului material
 principiul inerţiei (Principiul I)
 principiul fundamental al mecanicii clasice (Principiul al II-lea)
 unitatea de măsură a forţei
 principiul acţiunilor reciproce (Principiul al III-lea)
 greutatea corpurilor
 forţe de contact între corpuri
 legile frecării la alunecare
 legea lui Hooke, forţa elastică
 forţa de tensiune mecanică
 mişcarea rectilinie uniformă
 mişcarea rectilinie uniform variată (aplicaţii la mişcarea pe plan înclinat, căderea liberă, aruncarea pe verticală).
I.2. TEOREME DE VARIAŢIE ŞI LEGI DE CONSERVARE ÎN MECANICĂ
 lucrul mecanic, mărime de proces
 unitatea de măsură a lucrului mecanic
 interpretarea geometrică a lucrului mecanic
 expresia matematică a lucrului mecanic efectuat de forţa de greutate în câmp gravitaţional uniform lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare la alunecare puterea mecanică, unitatea de măsură a puterii în S I
 randamentul planului înclinat
 energia cinetică a punctului material
 teorema de variaţie a energiei cinetice a punctului material energia potenţială
 variaţia energiei potenţiale gravitaţionale a sistemului corp – Pământ
 energia mecanică, mărime de stare
 legea conservării energiei mecanice.
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
65
II. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ
II. 1.NOȚIUNI FUNDAMENTALE
 masă moleculară
 masă moleculară relativă
 cantitate de substanţă
 masă molară
 volum molar
 numărul lui Avogadro
 echilibrul termic
 corespondenţa între valoarea numerică a temperaturii în scara Celsius şi valoarea numerică a acesteia în scara Kelvin
 modelul gazului ideal
II.2. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII
 lucrul mecanic în termodinamică, mărime de proces interpretarea geometrică a lucrului mecanic în termodinamică energia internă a unui sistem termodinamic, mărime de stare căldura, mărime de proces
 unitatea de măsură a lucrului mecanic, căldurii şi energiei interne învelişul adiabatic
 principiul I al termodinamicii
 coeficienţi calorici (relaţii de definiţie, unităţi de măsură în SI)
 relaţia Robert – Mayer.
II.3. APLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII LA TRANSFORMĂRILE GAZULUI IDEAL
 transformările simple ale gazului ideal (izobară, izocoră, izotermă, adiabatică)
 energia internă a gazului ideal (monoatomic, diatomic, poliatomic)
 variaţia energiei interne, lucrul mecanic şi cantitatea de căldură pentru transformările simple ale gazului ideal (izotermă, izobară, izocoră, adiabatică)
II.4. MOTOARE TERMICE
 Ciclul Carnot
 descrierea principalelor cicluri termodinamice – Otto, Diesel – pe baza cărora
funcţionează motoarele termice
 calculul randamentului unui motor termic.
III. CURENTUL ELECTRIC CONTINUU
III.1. CURENTUL ELECTRIC
 curentul electric
 intensitatea curentului electric
 unitatea de măsură a intensităţii curentului electric circuitul electric simplu
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2023
66
 tensiunea electromotoare a unui generator electric, tensiunea la bornele generatorului, căderea de tensiune în interiorul generatorului, unitatea de măsură
III.2. LEGEA LUI OHM
 rezistenţa electrică
 legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul unitatea de măsură pentru rezistenţa electrică rezistenţa electrică a unui conductor
 rezistivitatea electrică, dependenţa rezistivităţii electrice de temperatură, unitatea de măsură a rezistivităţii
III.3. LEGILE LUI KIRCHHOFF
 reţeaua electrică
 nodul de reţea
 ochiul de reţea
 legile lui Kirchhoff
III.4. GRUPAREA REZISTOARELOR ŞI GENERATOARELOR ELECTRICE
 rezistenţa electrică echivalentă grupării serie, paralel sau mixtă a mai multor rezistori
 rezistenţa electrică echivalentă şi t.e.m. echivalentă corespunzătoare grupării serie / paralel a mai multor generatoare electrice.
III.5. ENERGIA ŞI PUTEREA ELECTRICĂ
 expresia energiei transmise de generator consumatorului într-un interval de timp expresia energiei disipate în interiorul generatorului randamentul unui circuit electric simplu
 puterea electrică; relaţii ce caracterizează puterea electrică
NOTĂ:

 • Rezolvarea subiectelor pentru admitere se va realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe, care este parte a programei şcolare IX-XII. Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualul şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi care ajută la parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe.

Cerere inscriere la Academia de Poliție - specializarea Drept - ID - p1

Cerere inscriere la Academia de Poliție - specializarea Drept - ID - p2 - verso

Cerere inscriere la Academia de Poliție - specializarea Drept - ID - p3


FAQ| Admitere

Întrebări frecvente despre admiterea la Academia de poliție: dosar de admitere, calendar de admitere, probe de admitere la Academia de Poliție. Aici aveți pagina oficială a Academiei de Poliție, secțiunea admitere.

 • Să fii cetățean român, fără antecedente penale;
 • NU există criteriu de înălțime, însă IMC (indicele de masă corporală trebuie să fie mai mic de 30);
 • Pentru poliție și poliția de frontieră (structuri civile ale MAI) nu există limită de vârstă;
 • Pentru structurile militare ale MAI (jandarmi, ISU / pompieri) limita de vârstă este 27 de ani.

Perioada de înscriere începe undeva pe la mijlocul lunii IULIE după publicarea dispoziției directorului DMRU (Direcția Management Resurse Umane) din cadrul MAI.

Fiecare unitate de recrutare (IPJ/DGPMB, IJJ, ITPF, ISU) publică ulterior un anunț de recrutare cu toate documentele ce trebuie completate și data limită până la care trebuie depusă cererea de înscriere și dosarul fizic.

Abrevieri:

 • IPJ – Inspectoratul Județean de Poliție
 • DGPMB – Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
 • ITPF – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră
 • IJJ – Inspectoratul Județean de Jandarmi
 • ISU – Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Nu există o uniformitate la nivelul unităților de recrutare astfel încât unele unități solicită inițial doar cererea de înscriere, altele solicită și un consimțământ semnat pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar.

!!!Față de celelalte arme, pentru cei care dau la Poliția de Frontieră trebuie să verifice unul din cele 6 ITPF-uri, județele de la graniță fiind cuplate și alocate la un singur ITPF https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-structuri-teritoriale-19.html

Prin completarea cererii de înscriere se alocă de către cei de la compartimentul de resurse umane, codul de concurs ce va fi folosit pe toată perioada de concurs, acesta se va regăsi în tabelul de mai jos.

Probele sunt organizate pe mai multe domenii – medical, psihologic, sportiv, teoretic:

Adeverința medicală de la medicul de familie:

Se face prin prezentarea la medicul de familie DOAR cu exemplarul FAȚĂ, acesta completează datele din dosarul medical, dacă sunteți alergici la unele medicamente sau suferiți de ceva (astm, probleme cardiace, probleme ortopedice etc.) 

Psihologic:

 • Odată cu depunerea cererii de înscriere și alocarea codului de concurs, veți fi programați și pentru examen, chiar dacă perioada de depunere a cererilor de înscriere nu este încheiată

! Verificați în permanență site-ul unității de recrutare, uitați-vă după codul de concurs

Sportiv:

 • Se susține la nivelul unor centre teritoriale de examinare (Academie sau Școlile de Agenți și Subofițeri) în funcție de județul de proveniență.
 • Nota la proba sportivă trebuie să fie cel puțin 5 și reprezintă 50% din media de admitere.

Doar cei de la Facultatea de Pompieri au un singur centru, situat la Boldești, județul Prahova.

Prin publicarea în M.O. nr. 1223/2022 a O.M.A.I. 185/2022 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262904 se modifică 3 elemente din cadrul traseului aplicativ, respectiv înălțimea stativului de la gantere, înălțimea obiectului suspendat și timpul final a fost scurtat.

Atenție: penalizarea în timp este tot de 3 secunde, chiar dacă intervalele în timp pentru notă este acum din 2 în 2 secunde!

Centre zonale de selectie pentru admitere MAI: Poliție, jandarmi

Proba teoretică scrisă

 • Se susține examen scris sub forma unui test grilă la următoarele discipline:
 • 30 întrebări limba română,
 • 30 întrebări limbă străină (engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă),
 • 30 întrebări istorie
 • Tematica se publică odată cu anunțul de concurs!
 • Nota obținută la examenul scris reprezintă 50% din nota finală
 • Poți fi exceptat de la susținerea probei teoretice dacă ai fost olimpic la una din discipline.

EXAMENUL MEDICAL

Dacă se reușește trecerea de examenul teoretic, se va realiza fișa medicală https://dm.mai.gov.ro/ploiesti/wp-content/uploads/sites/5/2022/03/Model-Fisa-medicala-fip-MAI.pdf prin prezentarea la compartimentul de Resurse Umane de la unitatea de recrutare, acolo se ia la cunoștință că, candidatul a trecut proba scrisă, este îndrumat către Centrul Medical Județean (CMJ) ce se află de obicei în cadrul IPJ-ului local.

Medicul de unitate completează începutul fișei medicale și ulterior candidatul este îndrumat spre unul din cele 3 Centre Medicale de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ale MAI:

 • CMDTA Ploiești pentru cei din Moldova și următoarele județe Brăila, Buzău, Ploiești, Brașov, Harghita și Covasna
 • CMDTA Oradea pentru cei din vestul țării (Transilvania fără Brașov, Harghita și Covasna, Banat, Crișana Maramureș)
 • CMDTA Kretzulescu, București pentru cei din sudul țării (Muntenia fără Brăila și Buzău, Oltenia, Dobrogea)

Aici se vor face examenele de pe fișa medicală și dacă sunteți declarați INAPT la una din probe se poate face contestație o singură dată, examen ce se va repeta la București, la CMDTA Kretzulescu sau Spitalul de Urgență “Profesor dr. Dimitrie Gerota” București.

După terminarea examenelor de pe fișa medicală următorul pas este reprezentat de întoarcerea la medicul de unitate de la CMJ pentru confirmarea celor de pe fișă și închiderea acesteia, acesta eliberând o adeverință în acest sens ce trebuie depusă la compartimentul de Resurse Umane.

Deși sunt mai multe locuri în care te poți pregăti, cea mai bună variantă este să te pregătești cu aici, pe această platformă. De ce?

1. Pentru că ai materia completă la română și engleză, cu peste 12 000 de grile pe care le poți lucra.

2. Pentru că este extrem de accesibilă pregătirea.

3. Pentru că are în spate profesori de top devotați care sunt alături de tine de la început până la examen;

4. Pentru că ai parte de:

a) ședințe de pregătire interactivă la fiecare materie cel puțin o dată pe săptămână;

b) lecții video cu teorie și grile explicate disponibile non-stop.

c) mii de grile explicate pe care le poți lucra oricând pe platformă;

d) îndrumarea permanentă a profesorilor.

Înscrierea în program se face aici, iar toate materiile și grilele sunt aici.

Toat subiectele de admitere date la Academia de Poliție în anii anteriori sunt la finalul acestei pagini.

De asemenea, subiectele sunt și la finalul fiecărui curs în parte de pe această platformă.

Ca urmare a restructurării facultăților și programelor de studii, în cadrul Academiei de Poliție se găsesc 2 facultăți :

Facultatea de Poliție, cu 2 domenii de licență:
 • Științe Militare, Informații și Ordine Publică – specializare Ordine publică – 3 ani
 • Drept – specializare Drept – 4 ani

Facultatea de Pompieri, cu un singur domeniu de licență
 • Ingineria instalațiilor – specializare Instalații pentru construcții – pompieri – 4 ani

În curs de actualizare

Inspectoratul de Poliție JudețeanAlba
Inspectoratul de Poliție JudețeanArad
Inspectoratul de Poliție JudețeanArges
Inspectoratul de Poliție JudețeanBacau
Inspectoratul de Poliție JudețeanBihor
Inspectoratul de Poliție JudețeanBistrita-Nasaud
Inspectoratul de Poliție JudețeanBotosani
Inspectoratul de Poliție JudețeanBraila
Inspectoratul de Poliție JudețeanBrasov
Inspectoratul de Poliție JudețeanBucuresti
Inspectoratul de Poliție JudețeanBuzau
Inspectoratul de Poliție JudețeanCalarasi
Inspectoratul de Poliție JudețeanCaras-Severin
Inspectoratul de Poliție JudețeanCluj
Inspectoratul de Poliție JudețeanConstanta
Inspectoratul de Poliție JudețeanCovasna
Inspectoratul de Poliție JudețeanDambovita
Inspectoratul de Poliție JudețeanDolj
Inspectoratul de Poliție JudețeanGalati
Inspectoratul de Poliție JudețeanGiurgiu
Inspectoratul de Poliție JudețeanGorj
Inspectoratul de Poliție JudețeanHarghita
Inspectoratul de Poliție JudețeanHunedoara
Inspectoratul de Poliție JudețeanIalomita
Inspectoratul de Poliție JudețeanIasi
Inspectoratul de Poliție JudețeanIlfov
Inspectoratul de Poliție JudețeanMaramures
Inspectoratul de Poliție JudețeanMehedinti
Inspectoratul de Poliție JudețeanMures
Inspectoratul de Poliție JudețeanNeamt
Inspectoratul de Poliție JudețeanOlt
Inspectoratul de Poliție JudețeanPrahova
Inspectoratul de Poliție JudețeanSalaj
Inspectoratul de Poliție JudețeanSatu Mare
Inspectoratul de Poliție JudețeanSibiu
Inspectoratul de Poliție JudețeanSuceava
Inspectoratul de Poliție JudețeanTeleorman
Inspectoratul de Poliție JudețeanTimis
Inspectoratul de Poliție JudețeanTulcea
Inspectoratul de Poliție JudețeanValcea
Inspectoratul de Poliție JudețeanVaslui
Inspectoratul de Poliție JudețeanVrancea

Lista tuturor inspectoratelor județene de jandarmi
I.J.J. Albawww.jandarmeriaalba.ro
I.J.J. Aradwww.jandarmeriaarad.ro
I.J.J. Argeşwww.jandarmeriaarges.ro
I.J.J. Bacăuwww.jandarmeriabacau.ro
I.J.J. Bihorwww.jandarmeriabihor.ro
I.J.J. Bistriţa Năsădwww.jandarmeriabistrita.ro
I.J.J. Botoşaniwww.jandarmeriabotosani.ro
I.J.J. Braşovwww.jandarmeriabraşov.ro
I.J.J. Brăilawww.jandarmeria-braila.ro
I.J.J. Caraş-Severinwww.jandarmeria-caras-severin.ro
I.J.J. Călăraşiwww.jandarmeriacalarasi.ro
I.J.J. Clujwww.jandarmeriaardeleana.ro
I.J.J. Constanţawww.jandarmeriaconstanta.ro
I.J.J. Covasnawww.jandarmeriacovasna.ro
I.J.J. Dâmboviţawww.jandarmeriadambovita.ro
I.J.J. Doljwww.jandarmeriadolj.ro
I.J.J. Ialomiţawww.jandarmeriaialomita.ro
I.J.J. Iaşiwww.jandarmeriaiasi.ro
I.J.J. Ilfovwww.jandarmiilfov.ro
I.J.J. Galaţiwww.jandarmeriagalati.ro
I.J.J. Giurgiuwww.jandarmeriagiurgiu.ro
I.J.J. Gorjwww.jandarmeriagorj.ro
I.J.J. Harghitawww.jandarmeriaharghita.ro
I.J.J. Hunedoarawww.jandarmihunedoara.ro
I.J.J. Maramureşwww.jandarmeriamaramures.ro
I.J.J. Mehedinţiwww.jandarmeriamehedinti.ro
I.J.J. Mureşwww.jandarmeriamures.ro
I.J.J. Neamţwww.jandarmerianeamt.ro
I.J.J. Oltwww.jandarmeriaolt.ro
I.J.J Prahovawww.jandarmeriaprahova.ro
I.J.J. Satu Marewww.jandarmeriasatumare.ro
I.J.J. Sălajwww.jandarmeriasalaj.ro
I.J.J. Sibiuwww.jandarmeriasibiu.ro
I.J.J. Suceavawww.jandarmeriasuceava.ro
I.J.J. Teleormanwww.jandarmeriateleorman.ro
I.J.J. Timişwww.jandarmeriatimis.ro
I.J.J. Tulceawww.jandarmeriatulcea.ro
I.J.J. Vasluiwww.jandarmeriavaslui.ro
I.J.J. Vâlceawww.jandarmeriavalcea.ro
I.J.J. Vranceawww.jandarmeriavrancea.ro
Inspectoratele Județene de Jandarmi

În curs de actualizare

În curs de actualizare

În curs d actualizare

În curs de actualizare

A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.

 • Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 6-11.
 • Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, EdituraNiculescu, 2007, p. 8-11.
 • Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, EdituraDidactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 4-13.
 • Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, OctavianOsanu, Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, p. 14-16.
 • Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, BogdanTeodorescu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 4-9.
 • Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin Soare, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 12-16.
 • Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 2007, p. 16-23.


B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR

Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România
şi în Europa.
 Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p.
56-59.
 Magda Stan, Cristian Vornicii, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu,
2007, p. 45-51. Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a,
Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 100-109.
 Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu,
Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium,
2007, p. 57-59; 61-63.
 Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan
Teodorescu, Istorie.
 Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 40-47.
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2022
58
 Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin
Soare, Istorie.
 Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 52-55.
 Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin,
2007, p. 70-73.

Constituţiile din România.
 Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint,
2007, p. 62-67.
 Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura
Niculescu, 2007, p. 55-57. Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru
clasa a XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 121-129.
 Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian
Osanu, Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura
Gimnasium, 2007, p. 65-67.
 Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan
Teodorescu, Istorie.
 Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 50-55.
 Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel
Constantin Soare, Istorie.
 Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 61-64.
 Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura
Corvin, 2007, p. 76-79.
C. STATUL ŞI POLITICA

Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII).
 Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint,
2007, p. 74-83.
 Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura
Niculescu, 2007, p. 63-66. Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru
clasa a XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 142-152.
 Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian
Osanu, Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura
Gimnasium, 2007, p. 74-76.
 Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan
Teodorescu, Istorie.
 Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 60-63.
 Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel
Constantin Soare, Istorie.
 Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 70-73.
 Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura
Corvin, 2007, p. 84-95.
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2022
59

Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari
(secolele XVIII-XX).
 Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p.
84-89.
 Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu,
2007, p. 67-71.
 Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura
Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 153-164.
 Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu,
Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium,
2007, p. 74-91.
 Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan
Teodorescu, Istorie.Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 64-70.
 Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin
Soare, Istorie.Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007,
p. 74-83.
 Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin,
2007, p. 96-123.

România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă.
Construcţia democraţiei postdecembriste.
 Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint,
2007, p. 100-107. Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a
XII-a, Editura Niculescu, 2007, p. 79-85. Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie.
Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 176-
187.
 Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian
Osanu, Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura
Gimnasium, 2007, p. 99-103.
 Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan
Teodorescu, Istorie.
 Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 78-87.
 Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel
Constantin Soare, Istorie.
 Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 96-102.
 Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura
Corvin, 2007, p. 134-145.
D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE

Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile
modernităţii.
 Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint,
2007, p. 110-117. Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a
XII-a, Editura Niculescu, 2007, p. 89-94.
 Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura
Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 195-227.
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PSU LICENȚĂ – 2022
60
 Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian
Osanu, Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura
Gimnasium, 2007, p. 109-114.
 Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan
Teodorescu, Istorie.Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 88-93.
 Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel
Constantin Soare, Istorie.Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică
Preuniversitaria, 2007, p. 106-114.
 Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura
Corvin, 2007, p. 148-153.

România şi concertul european: de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului
XX.
 Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint,
2007, p. 118-125. Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a
XII-a, Editura Niculescu, 2007, p. 95-99 Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie.
Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 228-
232.
 Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian
Osanu, Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura
Gimnasium, 2007, p. 116-126.
 Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan
Teodorescu, Istorie.Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 94-99.
 Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel
Constantin Soare, Istorie.Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică
Preuniversitaria, 2007, p. 115-118.
 Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura
Corvin, 2007, p. 154-165.

România în perioada „Războiului rece”.
 Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint,
2007, p. 130-135. Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a
XII-a, Editura Niculescu, 2007, p. 103 Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie.
Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2007, p. 251-
261.
 Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian
Osanu, Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura
Gimnasium, 2007, p. 129-131.
 Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan
Teodorescu, Istorie.
 Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 102-107.
 Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel
Constantin Soare, Istorie.
 Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 123-
126.
 Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura
Corvin, 2007, p. 168-171.

Ca urmare a terminării programelor de studii, studentul primește primul grad din cadrul Corpului Ofițerilor, acela de Subinspector de Poliție/Poliție de Frontieră, respectiv Sublocotenent pentru Jandarmi și Pompieri

Ca urmare a introducerii a unui program de Master Profesional în anul 2022, cadrele deja active (agenți sau subofițeri) cu studii superioare de licență durata 4 ani (240 credite, exemplu Drept), pot deveni ofițeri prin urmarea acestui program de învățământ de 1 an.

Taxa de înscriere este de 450 de lei și se poate achita la Poșta Română sau la orice bancă comercială prin transfer bancar sau internet banking.

Poți fi exceptat de la plata taxei de înscriere dacă te afli în una din următoarele situații:

 • orfanii de unul sau de ambii părinţi;
 • cei care provin din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi;
 • copiii personalului M.A.I., în activitate/ pensionat/ decedat;
 • copiii personalului M.Ap.N., în activitate/ pensionat decedat (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.);
 • cei care sunt absolvenți ai colegiilor militare din rețeaua M.Ap.N (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.);
 • copiii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare);
 • candidații proveniți din sistemul de protecție socială.

Încă mai ai nelămuriri cu privire la examenul de admitere la Academia de Poliție și nu ai găsit aici informația căutată? Te rugăm să scrii întrebarea ta mai jos în comentarii și îți vom răspunde.

Lasă un răspuns